Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz inwentarza I Ns 481/23

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w I Wydziale Cywilnym na podstawie art. 6363 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono sporządzony przez Bogumiłę Draganek, Jana Draganka w trybie art. 1031 1 k.c. wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 13 października 2021 roku spadkodawcy Jacku Draganku, synu Jana i Bogumiły, PESEL 88071610955, ostatnio zamieszkałego w Świdniku.

Sąd Rejonowy poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 19.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry