Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie I Ns 1365/22

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 16 marca 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 1365/22 z wniosku Gminy Miejskiej Świdnik o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20.427,32 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych trzydzieści dwa grosze) tytułem odszkodowania za nabyty przez Gminę Miejską Świdnik udział w prawie własności nieruchomości wynoszący 4/6 stanowiącej działkę nr 1469/5 o pow. 0,0238 ha, położnej w obrębie 1 – Miasto Świdnik, gmina Świdnik, powiat Świdnicki,  którą to kwotę polecił wypłacić na wniosek spadkobierców po Czesławie Ignatowicz, którzy będą się legitymować dokumentem stwierdzającym tytuł prawny – księgą wieczystą do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1469/5 o pow. 0,0238 ha na dzień 12 listopada 2022 r. 

Pouczenie

Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu tj. 10 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru depozytu uprawnionemu lub od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej sądu na okres 6 miesięcy (art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów).

Metadane

Data publikacji : 17.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry