Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie I Ns 241/23

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 9 marca 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 241/23 z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w Konstancinie Jeziornie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3734 zł (trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery złote) tytułem odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako udział 1/2 w działce nr 620, miejscowości Pliszczyn, gmina Wólka, w związku z udzieleniem wnioskodawcy zezwolenia za zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Chełm-Lublin Systemowa, którą to kwotę polecił wypłacić na wniosek Marka Mazur. Sąd wzywa właściciela nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu. 

Pouczenie

Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu tj. 10 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru depozytu uprawnionemu lub od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej sądu na okres 6 miesięcy (art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów).

Metadane

Data publikacji : 09.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry