Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie I Ns 1821/15

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 9 listopada 2015 roku wydanym w sprawie I Ns 1821/15 z wniosku Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.532,80 zł (pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Lubelskie nieruchomość położoną w obrębie 6 - Elżbieta, gmina Opole Lubelskie, powiat opolski, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze 628/1 o powierzchni 0,1337 ha, którą to kwotę polecił wypłacić każdej osobie legitymującej się prawem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 2 kwietnia 2013 roku. Sąd wzywa byłych właścicieli nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Pouczenie

Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu tj. 10 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru depozytu uprawnionemu lub od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej sądu na okres 6 miesięcy (art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów).

Metadane

Data publikacji : 24.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry