Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie I Ns 1169/22

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 12 stycznia 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 1169/22 z wniosku Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.351,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt jeden złotych) tytułem odszkodowania za nabyty z mocy prawa przez Województwo Lubelskie– Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie udział ½ (jedna druga) części w prawie własności  nieruchomości położonej w obrębie 0016-Milejów, gmina Milejów, powiat łęczyński, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 487/1 o powierzchni 0,0011 ha, którą to kwotę wypłacić na wniosek każdej osoby legitymującej się prawem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 26 maja 2017 roku. Sąd wzywa właściciela nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Pouczenie

Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu tj. 10 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru depozytu uprawnionemu lub od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej sądu na okres 6 miesięcy (art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów).

Metadane

Data publikacji : 16.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry