Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie III K 11/18

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku II Wydział Karny na podstawie art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów wzywa do odbioru depozytu wskazanego w postanowieniu z dnia 22 października 2019 r. w sprawie III K 11/18 w postaci pudełka z naklejką zawierającą nazwę Hilti, z zawartością sześciu pudełek z zawartością kotw Hilti, z czego cztery oryginalnie zapakowane oraz drukarkę marki Canon QC16131DB0102, ujęte w wykazie dowodów rzeczowych nr III/2663/16/P pod poz. 9-10 w terminie 3 lat od daty wywieszenia niniejszego wezwania.

Pouczenie

Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu tj. 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru depozytu uprawnionemu lub od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej sądu na okres 6 miesięcy (art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów). Odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat.

Metadane

Data publikacji : 14.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna murawiecka-Pęcak II Wydział Karny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry