Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie I Ns 1099/21

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 26 października 2021 roku wydanym w sprawie I Ns 1099/21 z wniosku Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 167,58 zł  (sto sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego decyzją z dnia 30 stycznia 2019 r., znak :GN-II.7570.4.16.2018.MG w związku z wywłaszczeniem nieruchomości oznaczonej jako działka nr. 174/1, położnej w obrębie Brzeziczki, gm. Piaski,  którą to kwotę polecił wypłacić na wniosek uczestnika Mirosława Nowaka. Sąd wzywa Mirosława Nowaka do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Pouczenie
Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu tj. 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru depozytu uprawnionemu lub od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej sądu na okres 6 miesięcy (art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów). Odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat.

 

Metadane

Data publikacji : 02.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry