Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie I Ns 1373/14

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ogłasza, iż postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1373/14 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego odszkodowania w kwocie 5799,- (pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) zł. za przejętą z mocy prawa przez Województwo Lubelskie własność nieruchomości położonej miejscowości Ciotusza Nowa, gmina Susiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 120/3 obszaru 0,0453 ha, które to świadczenie może być wydane każdej osobie, która udokumentuje, że w dniu 14 kwietnia 2011 r. przysługiwało jej prawo własności do opisanej wyżej nieruchomości, na jej wniosek bez żadnych warunków, w związku z czym wzywa się takie osoby do niezwłocznego odbioru opisanego wyżej depozytu.

Pouczenie
Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu tj. 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru depozytu uprawnionemu lub od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej sądu na okres 6 miesięcy (art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów). Odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat.

Metadane

Data publikacji : 27.05.2022
Data modyfikacji : 27.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry