Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie I Ns 1396/21

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2022 roku wydanym w sprawie I Ns 1396/21 z wniosku Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 29.850,00 zł  (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) tytułem sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 25.870,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) oraz tytułem rękojmi w kwocie 3.980,00 zł (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych) uzyskanych i pobranych w sprawie Km 536/00,  którą to kwotę polecił wypłacić na wniosek spadkobierców Edwarda Zmorka i Tadeusza Zmorka po przedłożeniu aktu poświadczenia dziedziczenia bądź prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Edwardzie Zmorka i Tadeuszu Zmorka. Sąd wzywa spadkobierców po Edwardzie Zmorka i Tadeuszu Zmorka do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Pouczenie
Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu tj. 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru depozytu uprawnionemu lub od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej sądu na okres 6 miesięcy (art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów). Odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat.

Metadane

Data publikacji : 25.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry