Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie I Ns 1218/17

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 12 stycznia 2018 roku wydanym w sprawie I Ns 1218/17 z wniosku Województwa Lubelskiego zezwolił Województwu Lubelskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 81,35 zł (osiemdziesiąt jeden złotych 35/100) tytułem odszkodowania za własność nabytej z mocy prawa nieruchomości położonej w obrębie 0017 – Milejów Osada, gmina Milejów, powiat łęczyński, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 553/8 o powierzchni 0,0061 ha, którą to kwotę wypłacić każdej osobie która wykaże, że w dniu 26 maja 2017 roku była właścicielem opisanej nieruchomości.

Pouczenie
Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu tj. 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru depozytu uprawnionemu lub od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej sądu na okres 6 miesięcy (art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów). Odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat.

Metadane

Data publikacji : 24.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry