Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie I Ns 1106/11

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2011 roku wydanym w sprawie I Ns 1106/11 z wniosku Skarbu Państwa zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 26.871,95 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 95/100) tytułem odszkodowania należnego w związku z dokonaniem wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Łysaków, gmina Wólka, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 2133/1 o powierzchni 436 m2, nr 2071 o powierzchni 1800 m2 oraz 2004/1 o powierzchni 364 m2, którą to kwotę wypłacić następcom prawnym Walerii Stachnik na ich wniosek pod warunkiem udokumentowania posiadania prawa własności do wskazanej nieruchomości przed dokonaniem wywłaszczenia. Sąd wzywa właściciela do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Pouczenie
Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu tj. 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru depozytu uprawnionemu lub od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej sądu na okres 6 miesięcy (art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów). Odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat.

Metadane

Data publikacji : 24.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry