Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie I Ns 1205/14

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 22 lipca 2014 roku wydanym w sprawie I Ns 1205/14 z wniosku Województwa Lubelskiego zezwolił na na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.140,00 zł (dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100) tytułem zapłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość położoną w obrębie 5-Budzyń, gmina Chodel, powiat opolski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 740/1 o pow. 0,0762 ha, którą to kwotę wypłacić na wniosek każdej osobie legitymującej się prawem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 19 lutego 2013 roku.

Pouczenie
Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu tj. 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru depozytu uprawnionemu lub od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej sądu na okres 6 miesięcy (art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów). Odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat.

Metadane

Data publikacji : 24.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry