Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie I Ns 782/18

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie I Ns 782/18

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 19 grudnia 2018 roku wydanym w sprawie I Ns 782/18 z wniosku Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 49.198,00 zł ( czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem  złotych ) tytułem odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Lubelskie nieruchomość położoną w obrębie  w obrębie 4 - Marynin, gmina Konopnica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze 183/11 o powierzchni 0,1165 ha którą to kwotę polecił wypłacić każdej osobie legitymującej się prawem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 17 czerwca 2015 roku. Sąd wzywa właściciela nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Pouczenie
Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu tj. 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru depozytu uprawnionemu lub od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej sądu na okres 6 miesięcy (art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów). Odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat.
 

Metadane

Data publikacji : 24.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry