Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Portal Informacyjny

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa ( w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i podejmowanych w nich czynnościach. Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości,a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku określa Regulamin, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.plZARZĄDZENIE Nr 36/2021
Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód  w Lublinie
z siedzibą w Świdniku 
z dnia 14 lipca 2021 roku

w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym.

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.) w związku z § 132 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141) oraz § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 37/2021 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22.06.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej zarządza się co następuje:

§ 1

W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku udostępnia się dane o sprawie, treści protokołów i pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej na zasadach określonych w Regulaminie Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej wprowadzonym zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

§ 2

Wprowadza się wykaz typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuje się Kierowników Wydziałów do nadzoru nad czynnościami Sądu związanymi z funkcjonowaniem Portalu Informacyjnego, w tym wskazanymi w § 3 pkt 10 Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej wprowadzonym zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej. 

§ 4

Wprowadza się wykaz pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Uchyla się Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  Nr 30/2019  z dnia 05 września 2019 roku.

§ 6

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2021 r. i podlega publikacji na portalu wewnętrznym, stronie internetowej Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (w sposób przyjęty w sądzie) oraz Portalu Informacyjnym.


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Nr 36/2021

Wykaz typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia publikacji Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku publikuje w Portalu Informacyjnym dane dotyczące spraw sądowych z nw. wydziałów w zakresie:

I Wydział Cywilny- sprawy z repertoriów lub wykazów, które wpłynęły od dnia 01.01.2011 r.
 
a) C
b) Ns
c) Nc
d) Co
e) Cps
f) N
g) Cz
 
II Wydział Karny - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu 1.01.2011 z repertoriów lub wykazów:
 
a) K
b) Ko
c) Kp
d) W
e) Kp
f) Kop
 
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy z repertoriów, które wpłynęły od dnia 01.01.2011r
 
a) RC
b) RNs
c) Nsm
d) RCo
e) Nmo
f) Nw
g) Opm
h) Op
i) Alk
j) Cps
k) RNc
l) Nkd
ł) Cps
m) RCz
 
VIII Wydział Gospodarczy - sprawy z repertoriów lub wykazów, które wpłynęły od dnia 01.01.2011r
 
a) GC
b) CCo
c) GNc
d) GNs
e) Cps
f) Gz
 
IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych - sprawy z repertoriów lub wykazów, które wpłynęły od dnia 01.01.2011r
 
a) GRz
b) GRp
c) GRu
d) GRs
e) GUp
f) GU
g) GN
h) GZd
i) GUo
j) GUu
k) GUz
l) Guk
m) U
n) GR
o) Greu
p) Grez
q) GRk
r) GRo

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Nr 36/2021

Wykaz pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wyłącza czasowo od publikacji w Portalu Informacyjnym pisma:

I. dla I Wydziału Cywilnego i  VIII Wydziału Gospodarczego
a) postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia powództwa – wyłączenie do momentu wpłynięcia środka odwoławczego;
b) postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności  - wyłączenie do  momentu wpłynięcia środka odwoławczego
 
II. dla II Wydziału Karnego
a) wezwania i zawiadomienia kierowane do stron postępowania/ świadków /pokrzywdzonych – stałe wyłączenie z publikacji;
b) nakazy wydania i doprowadzenia   - stałe wyłączenie z publikacji;
c) pisma kierowane do Instytucji i osób fizycznych - stałe wyłączenie z publikacji
 
III. dla IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
a) postanowienia z art. 5986 kpc o zleceniu kuratorowi odebranie dziecka – wyłączenie do momentu wykonania postanowienia.
b) postanowienie o zastosowaniu obowiązku leczenie odwykowego- wyłączenie do momentu wykonania postanowienia.
 
IV. dla IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych 
a) postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności  - wyłączenie do  momentu wpłynięcia środka odwoławczego;
b) wezwania i zawiadomienia kierowane do uczestników postępowania/ świadków /biegłych/doradców restrukturyzacyjnych – stałe wyłączenie z publikacji;
c) pisma kierowane do Instytucji i osób niebędących stronami postępowania - stałe wyłączenie z publikacji
d) zarządzenia niedotyczące ogółu wierzycieli.
 
V. We wszystkich Wydziałach publikacji nie podlegają pisma złożone do akt sprawy przez strony postępowania w formie papierowej.
 

 

Metadane

Data wytworzenia : 21.08.2015
Data publikacji : 28.08.2015
Data modyfikacji : 21.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry