Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stworzył elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP na której są umieszczane Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych.

Od dnia 17 czerwca 2010 r. jedynym środkiem komunikacji elektronicznej służącym do składania pism drogą elektroniczną jest elektroniczna skrzynka podawcza.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu, konieczne jest jedynie założenie konta użytkownika na platformie ePUAP dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl - konto jest bezpłatne.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku

I. Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:

 1. Dotyczy wyłącznie składania petycji, skarg, wniosków i innych pism w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Nie dotyczy pism procesowych w postępowaniach sądowych. W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Nie dotyczy wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym, które są przesyłane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego EPU, w oparciu o odrębne przepisy.
 4. Nie dotyczy składania i przesyłania drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do wydziałów rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów, lub Centralnej Informacji KRS i RZ za pośrednictwem modułu "Elektronicznego dostępu do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSiG", w oparciu o odrębne przepisy.

II. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na portalu ePUAP.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00 – 15:00) do sekretariatu Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku mieszczącego się w pokoju nr K102 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 w Świdniku na następujących nośnikach danych: dyskietka 1,44 MB, pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0, płyta CD-RW lub DVD-RW. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

III. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), lub za pośrednictwem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metadane

Data wytworzenia : 15.09.2011
Data publikacji : 15.09.2011
Data modyfikacji : 22.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry