Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Regulamin przyjmowania oraz rozpatrywania petycji w zakresie zadań i kompetencji Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

ZARZĄDZENIE  Nr  41/2021

Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie  przyjmowania oraz rozpatrywania petycji w zakresie zadań i kompetencji Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

Na podstawie art. 21 § 1 pkt 1 w zw. z art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1236) w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Koordynowanie rozpatrywania petycji oraz prowadzenia wykazu petyji prowadzi pracownik Sekretariatu Prezesa Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

§ 2

Sposób ewidencjonowania petycji

  1. Pracownik Sekretariatu Prezesa Sądu prowadzi wykaz wniesionych petycji, w którym zamieszczone są informacje:
  • oznaczenie wnoszącego petycję
  • data wpływu petycji
  • zwięzły opis petycji
  • wynik i sposób załatwienia petycji
  • data zawiadomienia wnoszącego petycję o wyniku i sposobie załatwienia petycji.
  1. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 prowadzony jest w postaci papierowej i przechowywany w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów rozpatrywania petycji.

§ 3

Zarządzenie przyjmowania oraz rozpatrywania petycji w zakresie zadań i kompetencji Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku umieszcza się na elektronicznej tablicy ogłoszeń w budynku tutejszego Sądu oraz na stronie internetowej Sądu.

§ 4

Uchyla się Zarządzenie 32/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie Regulaminu przyjmowania oraz rozpatrywania petycji w zakresie zadań i kompetencji Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Marek Mielnik

Metadane

Data wytworzenia : 02.11.2015
Data publikacji : 02.11.2015
Data modyfikacji : 27.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry