Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Wybory ławników kadencji 2020-2023 do orzekania w sprawach ze stosunków rodzinnych rozpoznawanych w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich tutejszego Sądu.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku uprzejmie informuje, że w 2019 roku zostaną przeprowadzone wybory ławników kadencji 2020-2023 do orzekania w sprawach ze stosunków rodzinnych rozpoznawanych w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich tutejszego Sądu.

Wybory te przygotowują i przeprowadzają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu, najpóźniej w październiku 2019 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

  1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2)  jest nieskazitelnego charakteru,

  3)  ukończył 30 lat,

  4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

  5)  nie przekroczył 70 lat,

  6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

  7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 

  1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

  2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

  3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

  4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,

  5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

  6)  duchowni,

  7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

  8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,

  9)  radni gminy, powiatu i województwa

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników bezpośrednio właściwym radom gmin mogą zgłaszać – w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku:

1)                 prezesi sądów

2)                 stowarzyszenia

3)                 organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych

4)                 grup co najmniej 50  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Przepisy regulujące status prawny ławników i tryb ich wyboru:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019.52 t.j.) – tekst Działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr. 121 poz. 693) - tekst

Wzór karty zgłoszenia - tekst

 

Metadane

Data wytworzenia : 16.04.2015
Data publikacji : 16.04.2015
Data modyfikacji : 24.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ireneusz Poniewozik
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Poniewozik
Osoba modyfikująca informację:
Marta Osińska

Opcje strony

do góry