Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

https://lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/obsluga-interesanta/informacje-dodatkowe-dl/lawnic/9181,Regulamin-Pracy-Rady-Lawniczej.html
2022-08-12, 16:45

Regulamin Pracy Rady Ławniczej

Regulamin Pracy Rady Ławniczej Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

§1

Postanowienia ogólne

 1. Rada Ławnicza stanowi reprezentację ławników Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku działa na podstawie przepisów prawa, w tym rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz. u. Nr.23, poz. 174) oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Rady.

§2

 1. Wyboru członków Rady dokonują ławnicy na pierwszym, ogólnym zebraniu ławników, w liczbie uprzednio ustalonej przez zebranych.
 2. Ukonstytuowanie Rady następuje na pierwszym po wyborze posiedzeniu.
 3. W skład Rady wchodzą: Przewodniczący - Wiesława Roczon, dwóch zastępców- Henryk Połeć i Magdalena Pamarańska oraz członkowie.
 4. Zastępcy Przewodniczącego zastępują Przewodniczącego Rady w czasie jego nieobecności oraz wykonują inne czynności zlecone przez Przewodniczącego Rady. Kolejność pełnienia obowiązków w zastępstwie Przewodniczącego jest następująca: 1) Henryk Połeć 2) Magdalena Pamarańska.
 5. W sprawie wyboru Przewodniczącego i jego zastępców Rada podejmuje uchwałę.
 6. W uzasadnionych przypadkach Rada może dokonać zmiany Przewodniczącego lub jego zastępcy.
 7. W szczególnych przypadkach, takich jak np.: wygaśnięcie mandatu ławnika, który pełni funkcję członka Rady, odwołanie ławnika przez właściwą Radę Gminy, rezygnacja lub śmierć, uzupełnienia składu Rady dokonuje się w drodze wyboru na zebraniu ławników, zwołanym przez Prezesa Sądu z własnej inicjatywy łub na wniosek Przewodniczącego Rady.
 8. Kadencja Rady trwa cztery lata i kończy się wraz z kadencją ławników.

§3

 1. Rada Ławnicza liczy 11 członków.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się raz na kwartał, w budynku Sądu.
 3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia zwoływane są częściej.
 4. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady -Pani Wiesława Roczon lub jego zastępcy- Pan Henryk Połeć i Pani Magdalena Pomarańska, z własnej inicjatywy, na żądanie Prezesa Sądu lub na wniosek 1/3 członków Rady Ławniczej.
 5. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady oraz porządek zebrania, przekazany zostaje do wiadomości członków Rady oraz Prezesa Sądu drogą ustną, telefoniczną lub mailową, najpóźniej na 10 dni przed planowanym posiedzeniem.
 6. W szczególnych przypadkach Przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady.
 7. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności - wskazany przez niego zastępca.
 8. Podjęte uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca prowadzący posiedzenie w razie nieobecności Przewodniczącego, obsługę kancelaryjno-techniczną Rady Ławniczej zapewnia kancelaria Sądu.
 9. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły z załączeniem listy obecności, wykazem podjętych uchwał oraz zgłoszonych wniosków.
 10. Protokół z każdego posiedzenia Rady zostaje sporządzony do 7 dni roboczych od daty odbytego posiedzenia i przekazany do wiadomości Prezesa Sądu.

§4

 1. Rada Ławnicza podejmuje uchwały większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 6 członków Rady.
 2. Tajne głosowanie przeprowadza się w sprawach personalnych lub w innych sprawach na wniosek poparty przez co najmniej 6 obecnych członków na posiedzeniu Rady.
 3. W razie równej liczby głosów o wyniku głosowania jawnego decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§5

W posiedzeniach Rady Ławniczej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Prezes Sądu lub Wiceprezes.

§ 6

 1. Na zakończenie kadencji Przewodniczący zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie z realizacji uchwał Rady, które przedstawia do zatwierdzenia na ostatnim posiedzeniu Rady.
 2. Sprawozdanie z kadencji Rady zostaje przekazane Prezesowi Sądu oraz przedstawione na zebraniu ogółu ławników wybranych na nową kadencję.
 3. Sprawozdania, protokoły z posiedzeń oraz dokumentacja Rady z okresu kadencji zostają przekazane do Prezesa Sądu.

§7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz. u. Nr.23, poz. 174).

§8

Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Prezesa Sądu.

Metadane

Data wytworzenia : 17.05.2012
Data publikacji : 17.05.2012
Data modyfikacji : 22.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony