Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Plan działania na lata 2020-2021

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA LATA 2020-2021

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r poz. 1696, z późne zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1

Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności

Oddział Informatyczny

Oddział Administracyjny

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sądu (BIP

Zgłoszenie danych koordynatora na listę poprzez dedykowany adres e-mail

Wrzesień

2020

2

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Koordynator

Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu

Wrzesień

2020

3

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

  1. Architektonicznym
  2. Cyfrowym
  3. Informacyjno-komunikacyjnym

Koordynator

Oddział Informatyczny

Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy, np. dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1

Realizacja w całym okresie działania

4

Analiza stanu obiektu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy

Koordynator

Przegląd stanu dostosowania obiektów względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno- komunikacyjnym

Październik

2020

5

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administracyjnego obiektu Sądu do minimalnych wymagań dotyczących dostępności

Koordynator

Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno - komunikacyjnym wynikającym z zapisów art. 6 ustawy

Październik

2020

6 Dokładna analiza w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne Koordynator Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Sądu informacji wynikającej z zapisów art 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego Listopad 2020
7 Monitorowanie działalności Sądu, o której mowa w art. 14 ust 1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udostępnienie adresów stron internetowych do instytucji realizowanych pośrednio zadania wynikające z ustawy

Koordynator

Oddział Informatyczny

Przesyłanie możliwości środkami niezbędnych informacji oraz prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów

Grudzień

2020/

czerwiec 2021

8 Uzyskanie danych zbiorczych do raportu Koordynator

Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad

Styczeń 2021
9 Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom, ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy

Koordynator

Oddział Informatyczny

Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia przez Prezesa Sądu i Dyrektora Sadu. Podanie treści raportu do publicznej wiadomości na stronie BIP Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Marzec 2021

Data Sporządzenia: 24 września 2020 roku

Metadane

Data publikacji : 29.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilia Trąbka
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry