Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy - stanowisko wspomagające pion orzeczniczy -LWOK.110.2.2024

Świdnik, dnia 24 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy

Dyrektor Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik ogłasza konkurs na staż urzędniczy oznaczony znakiem LWOK.110.2.2024 (stanowisko wspomagające pion orzeczniczy) – docelowe stanowisko sekretarz sądowy.  

Ilość wolnych stanowisk: jedno wymiar etatu: 1.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych, rozpisywanie sesji, wprowadzanie danych do systemu, wykonywanie czynności biurowych związanych z obiegiem korespondencji, wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych, wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron postępowania sądowego, odpisów orzeczeń, przygotowywanie akt i wysyłanie do archiwum, wykonywanie zarządzeń oraz innych czynności z zakresu administracji sądowej.

Ofertę na staż urzędniczy może kierować osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada nieposzlakowaną opinię, nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, przeciwko, której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, posiada wykształcenie wymagane na określonym stanowisku zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk  i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Wymagania niezbędne: wykształcenie co najmniej średnie i zdany egzamin maturalny znajomość techniki pracy biurowej, w szczególności umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomość pakietu Office, Word, Excel, biegła umiejętność pisania na komputerze (mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego), umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie z pomocą wyszukiwarki internetowej oraz systemów aktów prawnych, umiejętność sprawnej organizacji pracy, zdolność analitycznego myślenia, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoki poziom kultury osobistej, odporność na stres.

Wymagania pożądane: znajomość ogólnych zagadnień z zakresu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2023 poz. 217 t.j.) oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2022 poz. 2514 t.j.), znajomość przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2018 poz. 577 j.t. ), znajomość przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. 2019, poz. 138.),znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. 2023 poz. 2772 j.t.), doświadczenie zawodowe zdobyte w sądzie lub prokuraturze.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: własnoręcznie podpisany list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu, własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia, kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie, własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych, własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

Treść oświadczeń powinna być zgodna z określonymi w ogłoszeniu (rekomendowane samodzielne sporządzenie – bez korzystania z gotowych wzorów).

Nie należy składać zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, ewentualnie złożone zaświadczenie nie zastępuje oświadczenia w tym przedmiocie.

Dokumenty w zamkniętej kopercie należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Sądu, a w przypadku, gdy zostały one nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego), na adres:  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Oddział Kadr ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 z dopiskiem (ważne): Konkurs nr LWOK.110.2.2024

Po upływie wskazanego wyżej terminu, uzupełnienie dokumentacji jest niedopuszczalne. Aplikacje, które wpłyną do Sądu Rejonowego po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje: Planowany termin zatrudnienia: luty/marzec 2024 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o :

ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2018 poz. 577 j.t. ), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie   i prokuraturze (Dz. U. 2014  poz. 400 j.t.), ustawę o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. 2023  poz. 917 t.j), regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Konkurs składa się z trzech etapów:

etapu pierwszego – wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych, polegający na zbadaniu: czy kandydat spełnia określone w ogłoszeniu wymagania niezbędne, czy kandydat złożył wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie je podpisał, czy wymagane dokumenty zostały złożone w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu konkursowym.

etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności polegającego na wykonaniu, jednakowego dla wszystkich kandydatów, zadania praktycznego - w wyniku tego etapu konkursu, kandydat może otrzymać ocenę wyrażoną w skali punktowej w przedziale od 1 do 10 punktów; listę osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu sporządza się  w proporcji 3 kandydatów na jedno wolne stanowisko.

etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej poziom wiedzy ogólnej oraz umiejętności dotyczących wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zdań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy; etap ten polega na udzielaniu przez kandydata odpowiedzi na 3 wylosowane pytania - w wyniku tego etapu konkursu, kandydat może otrzymać łącznie 3 punkty.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek: możliwości zatrudnienia większej liczby osób na takie samo stanowisko i w tym samym wymiarze czasu pracy, rezygnacji kandydata z umowy o pracę, ustania stosunku pracy z osobą zatrudnioną na staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku lub telefonicznie pod nr tel. 81 46 48 703, 81 46 48 731, 81 46 48 757, 81 46 48 853.

Pracownicy Oddziału Kadr nie dokonują weryfikacji złożonych dokumentów pod kątem poprawności i  kompletności – otwarcie kopert z aplikacjami, nastąpi w obecności członków Komisji oraz Obserwatora wyznaczonego przez działające przy sądzie organizacje związkowe, podczas I etapu konkursu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 i stronie internetowej Sądu.

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do ogłoszenia następnego konkursu na takie samo stanowisko i w tym samym wymiarze czasu pracy, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu. Pozostali kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne po zakończeniu procedury konkursowej w pokoju nr 103 w Oddziale Kadr tut. Sądu. 

Po upływie miesiąca od zakończenia konkursu, dokumenty rekrutacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia, a jednocześnie nie zostali wpisani na listę rezerwową, podlegają komisyjnemu trwałemu zniszczeniu. Dokumenty kandydatów, którzy zostali wpisani na listę rezerwową podlegają komisyjnemu trwałemu zniszczeniu po ogłoszeniu kolejnego konkursu, a jeżeli nie został ogłoszony, nie później niż po upływie 12 miesięcy od przeprowadzenia konkursu.

Decyzję o ogłoszeniu kolejnego konkursu, w okresie ważności listy rezerwowej, dyrektor podejmuje w celu zabezpieczania możliwości niezwłocznego zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Osoby wyłonione do zatrudnienia w toku konkursu na staż urzędniczy zostaną zobowiązane po zakończeniu konkursu, ale przed nawiązaniem stosunku pracy, do okazania oryginałów albo urzędowo potwierdzonych odpisów dokumentów złożonych podczas procedury konkursowej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  z niepełnosprawnością w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 3b Ustawy o pracownikach urzędów państwowych,  przysługuje osobie z niepełnosprawnością, o ile w toku procedury rekrutacyjnej złoży pisemne  oświadczenie o posiadaniu stosownego orzeczenia Komisji.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oferuje: niezbędne narzędzia pracy, możliwość rozwoju zawodowego, możliwość udziału w szkoleniach, poszerzania własnych kompetencji, pracę w dobrych warunkach lokalowych, możliwość skorzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatkowe składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów ustawy o pracownikach sądów i prokuratury  (tj. Dz. U. 2018 poz. 577), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. 2023 poz. 2772 ze zm..) a także ustawy z dnia 12 grudnia  1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. 2023 poz. 1690 tj).

Dyrektor Sądu zastrzega możliwość niezatrudnienia osoby wyłonionej w drodze przeprowadzonego konkursu jeżeli nawiązanie z nią stosunku pracy, prowadziłoby do powstania podległości służbowej bezpośredniej jak i pośredniej między małżonkami oraz osobami pozostającym ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie jak również osób pozostających ze sobą w stosunku powinowactwa pierwszego stopnia oraz przysposobienia, a wyznaczenie dla tej osoby innego stanowiska, na którym podległość taka nie zachodzi, nie byłoby możliwe.

Adres strony internetowej Sądu Rejonowego www.lublin-wschod.sr.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 25.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staniak Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry