Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LW Kd. 110-323/23 Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy-0,25 etatu (pion pozaorzeczniczy)

LW. Kd. 110-323/2023

Dyrektor Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ogłasza konkurs na staż urzędniczy oznaczony znakiem LW Kd. 110-323/2023 (stanowisko wspomagające pion pozaorzeczniczy – docelowo stanowisko inspektora)

(Ilość wolnych stanowisk: jedno, wymiar etatu 0,25)

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • gospodarowanie składnikami majątku z wykorzystaniem systemu SAP;
 • nadzór nad umowami zawartymi przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej;
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie wszelkich zgłoszeń kierowanych do Oddziału Gospodarczego;
 • księgowanie dokumentów dotyczących zakupu środków trwałych i pozostałych składników majątku
 1. Ofertę na staż urzędniczy może kierować osoba, która:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko, której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiada wykształcenie wymagane na określonym stanowisku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk  i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe, co najmniej na poziomie studiów I stopnia,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w szczególności umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, dobra znajomość pakietu Office, Word, Excel,
 • biegła umiejętność pisania na komputerze ,
 • umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie za pomocą wyszukiwarki internetowej oraz systemów aktów prawnych,
 • skrupulatność w sporządzaniu dokumentacji,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej, w tym także pracy pod presją czasu,
 • kreatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • odporność na stres.
 1. Wymagania pożądane:
 • znajomość ogólnych zagadnień z zakresu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2023 poz. 217) oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2022  poz. 2514)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 577)
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2016),
 • znajomość przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. 2019, poz. 138.),
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w sądzie lub w prokuraturze, w tym w szczególności w komórce zajmującej się sprawami gospodarczymi
 • posiadanie wiedzy w zakresie finansów publicznych i gospodarowania mieniem publicznym
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu,
 • własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych/pożądanych kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do ogłoszenia

Treść oświadczeń powinna być zgodna z określonymi w ogłoszeniu (rekomendowane samodzielne sporządzenie – bez korzystania z gotowych wzorów).

Nie należy składać zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, ewentualnie złożone zaświadczenie nie zastępuje oświadczenia w tym przedmiocie.

Dokumenty w zamkniętej kopercie należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r. (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Sądu, a w przypadku, gdy zostały one nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego), na adres:

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Oddział Kadr ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 z dopiskiem (ważne): Konkurs nr LW Kd. 110-323/2023.

Po upływie wskazanego wyżej terminu, uzupełnienie dokumentacji jest niedopuszczalne. Aplikacje, które wpłyną do Sądu Rejonowego po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Planowany termin zatrudnienia: styczeń 2024 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:

 • ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. 2018 poz. 577),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. 2014  poz. 400),
 • ustawę o pracownikach urzędów państwowych (tj. Dz.U. 2023  poz. 1917),
 • Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych, polegający na zbadaniu:
 • czy kandydat spełnia określone w ogłoszeniu wymagania niezbędne,
 • czy kandydat złożył wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie je podpisał,
 • czy wymagane dokumenty zostały złożone w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu konkursowym.
 1. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności polegającego na wykonaniu, jednakowego dla wszystkich kandydatów, zadania praktycznego - w wyniku tego etapu konkursu, kandydat może otrzymać ocenę wyrażoną w skali punktowej w przedziale od 1 do 10 punktów; listę osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu sporządza się w proporcji 3 kandydatów na 1 wolne stanowisko
 2. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej poziom wiedzy ogólnej oraz umiejętności dotyczących wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zdań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy; etap ten polega na udzielaniu przez kandydata odpowiedzi na 3 wylosowane pytania - w wyniku tego etapu konkursu, kandydat może otrzymać łącznie 3 punkty.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek:

 • możliwości zatrudnienia większej liczby osób na takie samo stanowisko i w tym samym wymiarze czasu pracy
 • rezygnacji kandydata z umowy o pracę,
 • ustania stosunku pracy z osobą zatrudnioną na staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku lub telefonicznie pod nr tel. 81 46 48 703, 81 46 48 731, 81 46 48 757 i 81 46 48 853.

Pracownicy Oddziału Kadr nie dokonują weryfikacji złożonych dokumentów pod kątem poprawności i  kompletności – otwarcie kopert z aplikacjami, nastąpi w obecności członków Komisji oraz Obserwatora wyznaczonego przez działające przy sądzie organizacje związkowe, podczas I etapu konkursu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 i stronie internetowej Sądu.

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do ogłoszenia następnego konkursu na takie samo stanowisko i w tym samym wymiarze czasu pracy, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu. Pozostali kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne po zakończeniu procedury konkursowej w pokoju nr 103 w Oddziale Kadr tut. Sądu. 

Po upływie miesiąca od zakończenia konkursu, dokumenty rekrutacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia, a jednocześnie nie zostali wpisani na listę rezerwową, podlegają komisyjnemu trwałemu zniszczeniu. Dokumenty kandydatów, którzy zostali wpisani na listę rezerwową podlegają komisyjnemu trwałemu zniszczeniu po ogłoszeniu kolejnego konkursu, a jeżeli nie został ogłoszony, nie później niż po upływie 12 miesięcy od przeprowadzenia konkursu.

Decyzję o ogłoszeniu kolejnego konkursu, w okresie ważności listy rezerwowej, dyrektor podejmuje w celu zabezpieczania możliwości niezwłocznego zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Osoby wyłonione do zatrudnienia w toku konkursu na staż urzędniczy zostaną zobowiązane po zakończeniu konkursu, ale przed nawiązaniem stosunku pracy, do okazania oryginałów albo urzędowo potwierdzonych odpisów dokumentów złożonych podczas procedury konkursowej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 3b Ustawy o pracownikach urzędów państwowych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile w toku procedury rekrutacyjnej złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu stosownego orzeczenia Komisji.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oferuje:

 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość udziału w szkoleniach, poszerzania własnych kompetencji,
 • pracę w dobrych warunkach lokalowych,
 • możliwość skorzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów ustawy o pracownikach sądów i prokuratury  (tj. Dz. U. 2018 poz. 577), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (tj. Dz. U. 2023 poz. 2016 ze zm.) a także ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tj. Dz. U. 2018 poz. 1872).

Dyrektor Sądu zastrzega możliwość niezatrudnienia osoby wyłonionej w drodze przeprowadzonego konkursu jeżeli nawiązanie z nią stosunku pracy, prowadziłoby do powstania podległości służbowej bezpośredniej jak i pośredniej między małżonkami oraz osobami pozostającym ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie jak również osób pozostających ze sobą w stosunku powinowactwa pierwszego stopnia oraz przysposobienia, a wyznaczenie dla tej osoby innego stanowiska, na którym podległość taka nie zachodzi, nie byłoby możliwe.

                                                                                                                                                                         Dyrektor Sądu

Sylwia Choroszyńska-Zezula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.11.2023
Data modyfikacji : 17.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Sebastianiuk Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Kostyła Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Kostyła

Opcje strony

do góry