Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego Nr LW Kd.111-71/2023

Świdnik, dnia 15 lutego 2023 r.

Nr LW Kd. 111-71/2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
W SĄDZIE REJONOWYM LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego oznaczony znakiem: LW Kd. 111-71/2023.

Liczba wolnych stanowisk referendarza sądowego: 1 (jedno)

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 21 marca 2023 r. o godz. 10.00 sala konferencyjna  w gmachu Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1407).

Na stanowisko referendarza sądowego zgodnie z art.149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217) może być mianowany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce.;
 4. ukończył 24 lata;
 5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską*.

*Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 694) na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten kto spełnia wymagania określone w art. 149 § 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów  powszechnych i ukończył aplikację ogólną.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu oraz wymagane załączniki należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2023 r. w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik albo przesyłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe**, z podaniem oznaczenia konkursu.

** W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, za datę jego złożenia uważa się datę stempla pocztowego.        

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu***;
 6. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu  dowodów osobistych.

*** formularz stanowi załącznik do ogłoszenia

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z  siedzibą w Świdniku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie – nie późnej niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu – na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oraz na stronie internetowej Sądu.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu  można uzyskać w Oddziale Kadr  pok. 103 lub telefonicznie pod numerem 81 46 48 703.

 

 

Metadane

Data publikacji : 15.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Warda Oddział Kadr

Opcje strony

do góry