Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko p.o. asystenta sędziego Nr LW Kd.110-172/2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO ASYSTENTA SĘDZIEGO

W SĄDZIE REJONOWYM LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik, ogłasza konkurs na zastępstwo za nieobecnego asystenta sędziego oznaczony znakiem:  LW Kd. 110–172/2022.

Ilość wolnych stanowisk p.o. asystenta sędziego: jedno

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu  14 lipca 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w gmachu Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1228).

Kandydat na stanowisko p.o. asystenta sędziego musi spełniać wymagania określone w art. 155
 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 2072).

Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej powyżej ustawy na stanowisku p.o. asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata;

Kandydat na stanowisko p.o. asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2022 r.
w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku, ul. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik albo przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku p.o. asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
  o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje  i osiągnięcia.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie – nie późnej niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu – na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oraz na stronie internetowej Sądu.

Uwaga: W związku ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 roku
w przedmiocie dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób odbywających aplikację adwokacką lub radcowską informuję, iż w przypadku wyłonienia do zatrudnienia kandydatury osoby (osób) odbywających aplikację radcowską lub adwokacją – zatrudnienie będzie możliwe po przedłożeniu przez wyłonionego kandydata oświadczenia bądź informacji z Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady Adwokackiej o skreśleniu z listy aplikantów.

Metadane

Data publikacji : 14.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Warda

Opcje strony

do góry