Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Spis telefonów

Biuro Obsługi Interesantów

tel.: 81 464 87 22

Informacje w sprawach V Wydziału Ksiąg Wieczystych, VI KRS, VII Rejestru Zastawów udzielane są bezpośrednio przez sekretariaty wydziałów.


I Wydział Cywilny

 • Sekretariat
  tel.: 81 464 87 21
 • Sekcja egzekucyjna
  tel.: 81 464 87 24

II Wydział Karny

 • Sekretariat
  tel.: 81 464 88 85
 • Sekcja Wykonywania Orzeczeń
  81 464 88 44
  81 464 89 57
  81 464 88 90
  81 464 88 93

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Sekretariat
  81 464 87 94
  81 464 87 95
  81 464 87 96
  81 464 88 00
  81 464 88 01

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 • Sekretariat
  81 464 89 13
  81 464 89 16
 • Odpisy
  81 464 89 12

VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy

 • Monitor Sądowy i Gospodarczy
  81 464 87 71
 • Biuro podawcze KRS
  81 464 87 81
  81 464 87 00
 • Czytelnia akt KRS
  81 464 87 67
 • Sekretariat
  81 464 87 15
  81 464 87 65
  81 464 87 66
  81 464 87 68
  81 464 87 69
  81 464 87 70
  81 464 87 72
  81 464 87 75
 • Ekspozytura Centralnej informacji KRS (wydawanie odpisów i zaświadczeń)
  81 464 87 00

VII Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów

 • Sekretariat
  81 464 87 76
  81 464 87 77
 • Kierwonik Sekretariatu
  81 464 87 18

VIII Wydział Gospodarczy

 • Sekretariat
  81 464 88 06

IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych

 • Kierownik Sekretariatu
  tel.: 81 464 88 02
 • Sekretariat
  pok. 503 tel.: 81 464 88 03, 81 464 88 04
  pok. 523 tel.: 81 464 88 11
  pok. 524 tel.: 81 464 88 12

Czytelnia akt

 • Czytelnia akt - ogólna
  tel.: 81 464 89 41
 • Czytelnia akt KRS
  tel.: 81 464 87 67


Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane.
 2. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:
  Administratorem danych osobowych Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, reprezentowany przez Prezesa lub Dyrektora Sądu w zakresie realizowanych zadań.
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: 
 4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
  Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do sądu wyrażona poprzez kontynuację rozmowy.
 5. Okres przechowywania danych:
  Zapisy rozmów będą przechowywane przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przez 2 lata. W przypadku, w którym nagrania rozmów stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu uzyskania informacji o wyjaśnieniu sprawy lub zakończeniu postępowania.
 6. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:
  Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać jedynie organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Prawa osób, których dane są przetwarzane:
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia wniosku o:
  1. dostęp do danych,
  2. sprostowanie (poprawienie) danych,
  3. usunięcie danych,
  4. ograniczenie przetwarzania,
  5. przeniesienie danych,
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania.

​​​​​Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

 1. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
  Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 2. Informacja o wymogu podania danych:
  Jeżeli cel przetwarzania danych wynika z przepisów prawa, podanie danych jest obowiązkowe.
  W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów przetwarzania danych.
 3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:
  Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych osobowych.

Metadane

Data wytworzenia : 17.02.2011
Data publikacji : 17.02.2011
Data modyfikacji : 20.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry