Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału: referendarz sądowy Paweł Wrzaszcz
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: st. referendarz sądowy Anna Zdunek
Kierownik Sekretariatu: st. sekretarz sądowy Marzena Gniada

E-mail

Telefony:
81 464 89 13
81 464 89 16


Biuro podawcze Ksiąg Wieczystych przyjmuje wnioski wieczystoksięgowe i inne pisma procesowe w godzinach:

 • w poniedziałki od godz. 8:00 do 18:00
 • od wtorku do piątku od godz. 8:00 do 15:00

Telefon: 81 464 89 12

Ekspozytura Centralnej  Informacji  Ksiąg Wieczystych przy SR Lublin-Wschód w  Lublinie z siedzibą w Świdniku przyjmuje wnioski i wydaje odpisy w godzinach:

 • w poniedziałki od godz. 8:00 do 18:00
 • od wtorku do piątku od godz. 8:00 do 15:00

Telefon: 81 464 89 12

Czytelnia akt ksiąg wieczystych:

poniedziałek-piątek 8:00 - 15:00

Telefon: 81 464 89 12


Lista referendarzy:

 • Małgorzata Janowska
 • Łukasz Bielak
 • Małgorzata Janowska
 • Małgorzata Kanadys
 • Konrad Krzewiński - delegowany do Sądu Okręgowego w Lublinie
 • Żaneta Trojak-Moskal
 • Paweł Wrzaszcz - Przewodniczący Wydzialu
 • Anna Zdunek -z-ca Przewodniczącego Wydziału

V Wydział Ksiąg Wieczystych rozpoznaje wnioski o założenie księgi wieczystej, o wpisy do księgi wieczystej dla nieruchomości położonych w obszarze części miasta Lublin w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy do Al. Unii Lubelskiej w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk. Dla miasta Świdnik oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie.


Uprzejmie informujemy:

Wnioski wieczystoksięgowe na urzędowych formularzach wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu należy:

 • składać w oryginale – osobiście w Biurze Podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych
 • lub drogą pocztową

Formularze wniosków dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (link do strony)

W celu uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku należy posiadać jego kserokopię.

Dokumenty, aby mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. wypis aktu notarialnego, odpis orzeczenia sądowego, decyzja administracyjna, tytuł wykonawczy, oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, wypis z rejestru gruntów. Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.


Wybrane opłaty sądowe:

Uwaga! Opłaty podlegają kumulacji, jeżeli jednym wnioskiem objętych jest kilka żądań.

Lp. Wyszczególnienie spraw Wysokość opłaty stałej
1 Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteki, służebności, użytkowania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 200 zł
2 Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału nie mniej niż 100 zł
3 Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności 150 zł
niezależnie od liczby udziałów w tych prawach
4 Wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 150 zł
5 Wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha 150 zł
6 Wpis praw osobistych i roszczeń 150 zł
7 Wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych 150 zł
8 Założenie księgi wieczystej * 100 zł
9 Połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości 100 zł
10 Odłączenie nieruchomości lub jej części 100 zł
11 Sprostowanie działu I-O 100 zł
12 Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 100 zł
13 Dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 100 zł
14 Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej - jedna opłata 100 zł

* W przypadku żądania założenia księgi wieczystej należy również zawnioskować o wpis prawa własności, uiszczając odpowiednią opłatę.

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

W postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania do uiszczenia tej opłaty.

W przypadku kilku wnioskodawców należy uiścić jedną opłatę sądową od wniosku.


Forma płatności:

 • wpłata bezgotówkowa – tradycyjny przelew na rachunek dochodów Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w  Świdniku
  nr konta: 29 1010 0055 1833 0041 4300 0005
 • w formie bezgotówkowej /płatność kartą/w Samoobsługowym Terminalu Płatniczym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
 • W znakach opłaty sądowej do nabycia w Samoobsługowym Terminalu Płatniczym /płatność kartą/lub pod adresem: https://oplaty.ms.gov.pl
 • w formie gotówkowej/wpłaty STANDARD/ bez dodatkowych opłat we wszystkich placówkach Poczty Polskiej
  nr konta: 52 1010 1339 0013 8422 3100 0000

Odpisy z ksiąg wieczystych

Przy wydziale funkcjonuje Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje i pobiera następujące opłaty od wniosku o wydanie w postaci papierowej:

 1. Odpisu zwykłego księgi wieczystej – 30 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych,
 2. Odpisu zupełnego księgi wieczystej – 60 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych,
 3. Wyciągu z księgi wieczystej:
 • 15 zł – za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
 • 20 zł – za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
 • 25 zł – za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
 • 30 zł – za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,
  pomnożone przez liczbę żądanych wyciągów,
 1. Zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
 • 10 zł - pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość samodzielnego wydrukowania odpisu księgi wieczystej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl po wypełnieniu wniosku i opłaceniu wniosku zgodnie z informacjami zawartymi na stronie lub drogą pocztową w Centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CCIKW) przy ul. Czerniakowskiej 100, 00-454 Warszawa.

Przeglądarka ksiąg wieczystych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (możliwość bezpłatnego wydruku treści księgi wieczystej) www.ms.gov.pl lub www.ekw.ms.gov.pl

Metadane

Data wytworzenia : 03.01.2011
Data publikacji : 03.01.2011
Data modyfikacji : 17.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Gniada V Wydział Ksiąg Wieczystych
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry