Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Czytelnia akt

Czytelnia akt jest miejscem przeglądania akt dla uprawnionych do tego osób.

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8:00 – 18:00
od wtorku do piątku 8:00 – 15:00

Akta podlegają udostępnieniu tylko po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym albo za pomocą poczty elektronicznej:

 • Czytelnia ogólna
  tel.: 81 464 89 41, e-mail: czytelnia@lublin-wschod.sr.gov.pl
 • Czytelnia akt KRS
  tel.: 81 464 87 67 lub  81 464 87 17, e-mail: w6@lublin-wschod.sr.gov.pl
 • Czytelnia akt Rejestru Zastawów
  tel.: 81 464 87 18, e-mail: w7@lublin-wschod.sr.gov.pl
 • Czytelnia akt Ksiąg Wieczystych
  tel.: 81 464 89 16, e-mail: w5@lublin-wschod.sr.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie Czytelni Akt poniżej:


Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/21

Regulamin Czytelni Akt
Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

§ 1
Organizacja Czytelni

 1. Czytelnia akt, zwana dalej „Czytelnią”, funkcjonuje w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu.
 2. Czytelnia jest miejscem przeglądania akt dla uprawnionych osób.
 3. Za sprawne funkcjonowanie Czytelni odpowiada Kierownik Biura Obsługi Interesantów.
 4. Kierownicy sekretariatów VI Wydziału Gospodarczego KRS, VII Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów oraz V Wydziału Ksiąg Wieczystych zobowiązani są do przydzielenia do Czytelni pracownika, obecnego podczas zapoznawania się przez interesantów z dokumentacją danego Wydziału.
 5. Kierownicy sekretariatów zobowiązani są do ścisłego współdziałania z kierownikiem Biura Obsługi Interesantów i pracownikami Czytelni.
 6. Akta spraw, które mają być udostępnione w danym dniu, są dostarczane do Czytelni pod nadzorem Kierownika sekretariatu danego Wydziału, do godziny 8:00.
 7. Czytelnia czynna jest od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, a w poniedziałki od 8.00 do 18.00.
 8. Pracownicy Czytelni nie mogą udostępniać materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób udostępniania tych materiałów w Kancelarii Tajnej regulują odrębne przepisy.
 9. Pracownik Czytelni przekazuje drogą elektroniczną zamówienie na akta (załącznik nr 1). Po weryfikacji danych i potwierdzeniu uprawnień do wglądu do akt przez Kierownika sekretariatu danego Wydziału lub Przewodniczącego Wydziału, akta przekazywane są do Czytelni (wraz z załącznikiem nr 1). W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia interesanta do wglądu do akt lub braku możliwości udostępnienia akt w danym terminie, Kierownik sekretariatu informuje o tym pracownika Czytelni.
 10. Pomieszczenie Czytelni objęte jest monitoringiem.
 11. Przy Czytelni tworzy się stanowisko do przeglądania materiałów dowodowych w formie cyfrowej.
 12. Wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy powinno nastąpić w dniu złożenia wniosku do godz. 13:00, a w przypadku większej ilości (tj. powyżej 15 kart) wydanie kserokopii dokumentów z akt następuje w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku, przy czym wnioski te są rozpoznawane i realizowane przez właściwy Wydział. Odbiór zamówionych dokumentów powinien nastąpić najpóźniej do 14 dni od zamówienia, o czym należy pouczyć interesanta; po upływie tego okresu dokumenty podlegają zniszczeniu z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych.

§2
Zasady korzystania z Czytelni

 1. Osoby korzystające z Czytelni mają obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i uwag pracowników Czytelni.
 2. W Czytelni interesanci są zobowiązani do zachowania ciszy i niezakłócania czynności innym osobom.
 3. Na terenie Czytelni obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych, zakaz spożywania posiłków i napojów, a interesanci mają obowiązek pozostawiania okryć wierzchnich w szatni.
 4. Zabronione jest wynoszenie akt poza Czytelnię.
 5. Interesanci mają obowiązek poszanowania akt oraz zgłaszania osobie obsługującej Czytelnię zauważonych uszkodzeń akt.
 6. Zabronione jest czynienie adnotacji w aktach sprawy, podkreśleń, zakreśleń, notatek; takie działania mogą będą kwalifikowane jako ingerowanie w treść dokumentu wchodzącego w skład akt, o czym będą zawiadamiane organy ścigania.
 7. W Czytelni można korzystać z własnego sprzętu np. komputery przenośne, aparaty cyfrowe, za zgodą, wiedzą i pod nadzorem osoby obsługującej Czytelnię.
 8. Wykonanie kserokopii jest możliwe wyłącznie pod nadzorem pracownika obsługującego Czytelnię, po uprzednim złożeniu stosownego wniosku wraz z opłatą oraz po wyrażeniu zgody przez Przewodniczącego Wydziału.

§ 3

Procedura zamawiania akt

 1. Akta podlegają udostępnieniu tylko po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym albo za pomocą poczty elektronicznej:
 1. pod numerem telefonu 081 4648941 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: czytelnia@lublin-wschod.sr.gov.pl,
 2. pod numerem telefonu 81 464 87 67 lub  81 464 87 17 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: w6lublin@lublin-wschod.sr.gov.pl – w przypadku Czytelni akt KRS, 
 3. pod numerem telefonu 81 464 87 18 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: w7@lublin-wschod.sr.gov.pl – w przypadku Czytelni akt Rejestru Zastawów,
 4. pod numerem telefonu 81 464 89 16 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: w5@lublin-wschod.sr.gov.pl – w przypadku  Czytelni akt Ksiąg Wieczystych.
 1. Składając zamówienie, należy podać imię i nazwisko, sygnaturę sprawy, numer Wydziału oraz nazwiska (firmy) stron w niej uczestniczących, a w przypadku sprawy wielotomowej - również numer tomu.
 2. Interesanci mają prawo do zamówienia więcej niż jednych akt, przy czym do wglądu akta udostępniane są pojedynczo. W celu przejrzenia kolejnych akt, interesant zwraca akta dotychczas przeglądane i pobiera kolejne akta od pracownika Czytelni.
 3. Udostępnienie powyżej pięciu sztuk akt następuje po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez osobę obsługującą Czytelnię z właściwym Wydziałem.
 4. Wniosek o usługę udostępnienia akt złożony do godz. 14:00 zostanie zrealizowany następnego dnia roboczego, o ile nie dotyczy akt przechowywanych w Archiwum Sądu albo niedostępnych z uwagi na czynności orzecznicze.
 5. W sprawach przechowywanych w Archiwum realizacja zamówienia następuje w terminie 5 dni roboczych, licząc od kolejnego dnia po dniu złożenia zamówienia.
 6. Akta spraw, których udostępnienie nie jest możliwe w dniu ich zamówienia, udostępniane są w terminie ustalonym przez pracownika Czytelni z właściwym Wydziałem.
 1. pisemne potwierdzenie braku możliwości udostępnienia przez Czytelnię akt sprawy do wglądu wydaje Przewodniczący Wydziału którego dotyczy zapotrzebowanie lub osoba przez niego wskazana.
 1. W celu sprawnej obsługi zalecane jest dodatkowe potwierdzenie możliwości przejrzenia akt w umówionym terminie pod  numerami lub adresami poczty elektronicznej, wskazanymi w pkt 1 powyżej. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do Czytelni.  Interesanci wchodzą do Czytelni w celu przejrzenia akt po wcześniejszym umówieniu.
 2. Akta udostępniane są po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości oraz odnotowaniu danych w rejestrze akt udostępnianych do wglądu.

Metadane

Data wytworzenia : 06.03.2012
Data publikacji : 06.03.2012
Data modyfikacji : 17.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Bil-Miduch

Opcje strony

do góry