Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
za rok 2020
Dział I
Jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, w szczególności dla zapewnienia:
 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem,
oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych:

Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Część A – nie dotyczy
Część B
w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C – nie dotyczy

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
 • monitoringu realizacji celów i zadań,
 • samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
 • procesu zarządzania ryzykiem,
 • kontroli wewnętrznych,
 • kontroli zewnętrznych,
 • audytu wewnętrznego,
 • innych źródeł informacji:
  • analizy ankiet oceny satysfakcji interesanta,
Jednocześnie oświadczamy, że nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 • Stwierdzono niedostateczną ilość szkoleń dla pracowników,
 • Braki w komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami sądu,
 • Niedostateczna świadomość pracowników i kierowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 • Działalność szkoleniowa dla wszystkich grup pracowniczych, szkolenia on-line,
 • Bieżąca aktualizacja procedur wewnętrznych w jednostce,
 • Wprowadzenia rozwiązań dotyczących, usprawnienia komunikacji wewnętrznej.
Dział III 

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

 1. Wydawano zarządzenia wewnętrzne oraz aktualizowano dotychczasowe, dotyczące usprawnienia pracy wydziałów oraz całej jednostki,
 2. Wprowadzono szereg zarządzeń wewnętrznych, związanych z funkcjonowaniem jednostki  w okresie zagrożenia koronawirusem COVID-19,
 3. Przeprowadzono szkolenia w trybie on line związanie m.in. z bezpieczeństwem informatycznym jednostki oraz podnoszące kwalifikacje pracowników w tym zakresie,
 4. Dokonywano  systematycznego nadzoru nad wskaźnikiem trwania postepowań sądowych,
 5. Wprowadzono system szkoleń dla pracowników Biura Obsługi Interesanta, mających na celu polepszenie systemu i jakości obsługi interesantów. W celu profesjonalizacji obsługi interesanta przeprowadzono warsztaty dla pracowników BOI w zakresie nowego modelu komunikacji i zarządzania i obsłudze interesanta,
 6. Monitorowano procesy obsługi interesantów,
 7. Analizowano w okresach kwartalnych stan innych mierników zawartych w planie działalności jednostki pod względem ich wykonania,
 8. Prowadzono działalność audytową, oraz zadania doradcze.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za rok 2020
L.P. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze zadania służące realizacji celu Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
nazwa planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan osiągnięta wartość na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie
1. Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego Odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do sądu, w których mediacja może być stosowana 2,3%

4,78%

1. Propagowane alternatywnych metod rozwiązywania sporów - mediacja.
2. Działania propagujące edukacje prawna w zakresie mediacji.

1. Zapewnienie warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd jego podstawowych zadań.
2. Koncentracja wysiłków i zasobów na opanowaniu wpływu spraw w każdym pionie.
3. Koncentracja wysiłków i zasobów na zmniejszeniu wskaźnika zaległości we wszystkich kategoriach spraw.
4. Sprawowanie bieżącej kontroli nad terminowym sporządzaniem uzasadnień przez sędziów.
5. Przeprowadzanie kwartalnej analizy danych statystycznych w zakresie stabilności orzecznictwa sędziów.
6. Dążenie do poprawy standardów organizacyjno-kadrowych (sędzia-asystent-sekretarz).
7. Utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej.
Średni czas trwania (dotychczas sprawność) postepowań wg głównych kategorii spraw 7 m-cy 6,51 m-ca

1. Działalnośc orzecznicza.
2. Wykonywanie wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjna sądów.
3. Prowadzenie bieżącej analizy wyników pracy sądów oraz podejmowanie czynności nadzorczych w celu zapewnienia prawidłowego toku urzędowania sadów.
4. Nadzór administracyjny Przewodniczących Wydziałów nad przebiegiem postepowań sądowych.
5. Monitorowanie poziomu etatyzacji i obsady stanowisk sędziowskich, referendarskich, asesorskich, asystenckich oraz urzędniczych celem zapewnienia optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.
6. Działalność szkoleniowa - podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów, referendarzy sądowych, asesorów sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych oraz urzędników.

Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy I Instancji 91% 96,62%
Liczba etatów asystenckich przypadająca na 1 etat sędziego 0,4 0,42

1. Monitorowanie poziomu eatatyzacji asystentów.
2. Zapewnienie optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.

2. Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) 94% 101,50% 1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.
2. Wykonywanie orzeczeń wydawanych przez sądy.
3. Zarządzanie i nadzór administracyjny nad działalnością sądów powszechnych.
4. Działalność na rzecz ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 21.06.2011
Data publikacji : 21.06.2011
Data modyfikacji : 29.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Muszyński Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry