Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Rok 2021

Plan Działalności Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rok 2021

L.p. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze zadania służące realizacji celu Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Nazwa

Planowana wartość
do osiągnięcia
na koniec 2022 roku

1.

Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego.

Odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do sądów, w których mediacja może być stosowana. 4 %
 1. Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów - mediacja.
 2. Działania promujące edukację prawną w zakresie mediacji.
Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Lublinie dla obszaru apelacji lubelskiej na rok 2021
Średni czas trwania (dotychczas sprawność) postępowań sądowych wg wybranych kategorii spraw w I instancji 7,5 m-ca
 1. Działalność orzecznicza.
 2. Wykonywanie/sprawowanie wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów.
 3. Prowadzenie bieżącej analizy wyników pracy sądu/ów oraz podejmowanie czynności nadzorczych celem zapewnienia prawidłowego toku urzędowania sądów.
 4. Nadzór administracyjny Przewodniczących Wydziałów nad przebiegiem postępowań sądowych.
 5. Monitorowanie poziomu etatyzacji i obsady stanowisk sędziowskich, asesorskich, referendarskich. asystenckich, urzędniczych oraz innych pracowników, celem zapewnienia optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.
 6. Zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania systemów IT.
 7. Działalność szkoleniowa - podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów,  referendarzy sądowych, asesorów sadowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych oraz urzędników.
Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji 95%
Liczba etatów asystenckich przypadająca na jeden etat sędziego 0,4
 1. Monitorowanie poziomu etatyzacji asystentó.
 2. Zapewnienie optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.
2. Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu. Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) 97%
 1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.
 2. Wykonywanie orzeczeń wydawanych przez sądy.
 3. Zarządzanie i nadzór administracyjny nad działalnością sądów powszechnych.
 4. Działalność na rzecz ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości.


 


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za rok 2021

Dział I
Jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, w szczególności dla zapewnienia:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych:

Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Część A – nie dotyczy.
Część B – w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C – nie dotyczy.

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

 • monitoringu realizacji celów i zadań,
 • samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
 • procesu zarządzania ryzykiem,
 • kontroli wewnętrznych,
 • kontroli zewnętrznych,
 • audytu wewnętrznego,
 • innych źródeł informacji:
  • analizy ankiet oceny satysfakcji interesanta.

Jednocześnie oświadczamy, że nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Dział II

•    Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

 • Niewystarczająca świadomość pracowników w zakresie uczciwego i etycznego postepowania.
 • Niedostateczna ilość szkoleń specjalistycznych dla pracowników wszystkich komórek organizacyjnych.
 • Mało efektywny przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi sądu.
 • Brak świadomości pracowników oraz niski stopień zaangażowania  pracowników  w zakresie kontroli zarządczej.
 • Okresowe  absencje pracowników spowodowane izolacją lub kwarantanną w związku z występowaniem COVID.

•    Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

 • Promowanie zasad etycznego postepowania wśród pracowników.
 • Identyfikacja potrzeb pracowników w zakresie szkoleń oraz motywowanie do pogłębiania wiedzy poprzez samoszkolenie i inne dostępne formy dokształcania.
 • Wspieranie w zakresie poprawy jakości pracy oraz odpowiedniej komunikacji wewnętrznej w jednostce.
 • Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej  i zarządzania ryzykiem.
 • Działania zaradcze w przypadku okresowych nieobecności pracowników.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

 1. Monitorowanie poziomu zabezpieczenia kadr sądu, obsady stanowisk orzeczniczych i urzędniczych,
 2. Usprawnianie i podnoszenie standardów zarządzania w celu zabezpieczenia właściwego toku pracy jednostki (aktualizacja procedur wewnętrznych , bieżąca kontrola),
 3. Działania mające na celu zwiększenie udziału mediacji w rozwiązywaniu sporów,
 4. Wprowadzenie nowych narzędzi komunikacji wewnętrznej, podnoszącej szybki przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi (czat wewnętrzny),
 5. Kontrolowanie i nadzorowanie na bieżąco właściwego toku postepowań sądowych (czas trwania, sprawność, organizacja),
 6. Prowadzenie działalności szkoleniowej zgodnie z potrzebami poszczególnych grup - szkolenia on-line oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury,
 7. Wspieranie organizacyjne i techniczne profesjonalnego procesu obsługi interesanta.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za rok 2021

Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2021

L.p. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze zadania służące realizacji celu Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
Nazwa

Planowana wartość
do osiągnięcia
na koniec roku, którego dotyczy plan

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie
1.

Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego.

Odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do sądów, w których mediacja może być stosowana. 4% 4.12%
 1. Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów - mediacja.
 2. Działania promujące edukację prawną w zakresie mediacji.
 1. Zapewnienie warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd jego podstawowych zadań
 2. Koncentracja wysiłków i zasobów na opanowaniu wpływu spraw w każdym pionie
 3. Koncentracja wysiłków i zasobów na zmniejszeniu wskaźnika zaległości we wszystkich kategoriach spraw
 4. Sprawowanie bieżącej kontroli nad terminowym sporządzaniem uzasadnień przez sędziów.
 5. Przeprowadzanie kwartalnej analizy danych statystycznych w zakresie stabilności orzecznictwa sędziów.
 6. Dążenie do poprawy standardów organizacyjno-kadrowych (sędzia-asystent-sekretarz).
 7. Utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej.
Średni czas trwania (dotychczas sprawność) postępowań sądowych wg wybranych kategorii spraw w I instancji 7,5 m-ca 6,96 m-ca
 1. Działalność orzecznicza.
 2. Wykonywanie/sprawowanie wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów.
 3. Prowadzenie bieżącej analizy wyników pracy sądu/ów oraz podejmowanie czynności nadzorczych celem zapewnienia prawidłowego toku urzędowania sądów.
 4. Nadzór administracyjny Przewodniczących Wydziałów nad przebiegiem postępowań sądowych.
 5. Monitorowanie poziomu etatyzacji i obsady stanowisk sędziowskich, asesorskich, referendarskich. asystenckich, urzędniczych oraz innych pracowników, celem zapewnienia optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.
 6. Zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania systemów IT.
 7. Działalność szkoleniowa - podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów,  referendarzy sądowych, asesorów sadowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych oraz urzędników.
Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji 95% 103,5%
Liczba etatów asystenckich przypadająca na jeden etat sędziego 0,4 0,41
 1. Monitorowanie poziomu etatyzacji asystentó.
 2. Zapewnienie optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.
2. Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu. Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) 97% 102,2%
 1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.
 2. Wykonywanie orzeczeń wydawanych przez sądy.
 3. Zarządzanie i nadzór administracyjny nad działalnością sądów powszechnych.
 4. Działalność na rzecz ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości.


 


 

Metadane

Data publikacji : 18.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Muszyński Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry