Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

LW.Adm.415.86.2024

Obwieszczenie o drugim terminie licytacji. Dłużnik: Agnieszka Rapa

Km 1484/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW LU1I/00119666/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Paweł Komar, Kancelaria Komornicza nr VI w Lublinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2024r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik w sali XII odbędzie się druga licytacja z nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 31, 484, 92, 97 położonych w gminie Bychawa w miejscowościach Wola Duża i Wola Duża-Kolonia należącej do dłużnika Agnieszka Rapa dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LU1I/00119666/1.

Suma oszacowania wynosi: 313 936,00 zł

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 209 290,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania art. 962 kpc to jest: 31 393,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Krakowie 29 1600 1462 1836 2053 0000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg art. 962 kpc.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godzinach pracy kancelarii oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Paweł Komar 

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.04.2024
Data modyfikacji : 11.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Bil-Miduch

Opcje strony

do góry