Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

LW.Adm.415.84.2024

Obwieszczenie o pierwszym terminie licytacji. Dłużnik: Iwanowska Dorota

Km 522/21

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2024-06-04 o godz. 09:00 w sali nr XV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziałów w nieruchomościach należących do dłużnika Iwanowska Dorota, położonych w miejscowości:

Ćmiłów gm. Głusk

oznaczonych jako:

1. udział we współwłasności (1/8 części) w nieruchomości stanowiacej niezabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 402/22. Powierzchnia działki wynosi 0,0910 ha. Dojazd do działki odbywa się przez działkę nr 402/13 (stanowiącej drogę). Do działki nie są wykonane przyłącza. W pasie drogi wewnętrznej przebiega linia wodociągowa, gazowa i energetyczna usytuowane w odległości ok 80m od działki wycenionej oraz kanalizacyjna usytuowana przy działce wycenianej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem C1ĆMN/U usługi komercyjne i budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi grunty orne klasy RIVb. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00298080/7.

Suma oszacowania: 30.926,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

23.194,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 3 092,60 zł.

2. udział we współwłasności (1/80 części) w nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 402/13 - drogę wewnętrzną gruntową, o pow. 0,2260 ha. Działka położona jest w terenie oznaczonym KDW tereny dróg wewnętrznych i stanowi dojazd m.in. do działki gruntu o numerze ew. 402/22. Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi grunty orne klasy RIVb. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00298078/0.

Suma oszacowania: 1.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

750,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 100,00 zł.

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na podane w nagłówku konto kancelarii komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art.977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Protokół opisu i oszacowania można oglądać dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14). Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń kancelarii komornika, właściwego Sądu Rejonowego i Urzędu Gminy/Miasta oraz zostało zamieszczone na stronie: www.licytacje.komornik.pl.

Komornik
Wojciech Piłat
 

Metadane

Data publikacji : 10.04.2024
Data modyfikacji : 10.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Bil-Miduch

Opcje strony

do góry