Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

LW.Adm.415.83.2024

Obwieszczenie o pierwszym terminie licytacji. Dłużnicy: Prokopowicz Przemysław, Prokopowicz Katarzyna

Km 3504/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2024-06-26 o godz. 09:00 w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługującego dłużnikom: Prokopowicz Przemysław oraz Prokopowicz Katarzyna, położonego pod adresem:

 Lublin ul. Rudlickiego 3/21

oznaczonego jako:

- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego numer 21 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Rudlickiego 3 w Lublinie. Lokal znajduje się w zasobach Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani". Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze LU1I/00172545/6. Lokal znajduje się na VI piętrze budynku wielorodzinnego 12-kondygnacyjnego, wybudowanego w 1988 roku, usytuowanego na terenach zabudowy wielorodzinnej. Powierzchnia lokalu wynosi 48,33 m2. Składa się z 3 pokoi (przechodni salon z wydzielonymi ściankami), kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, posiada balkon. Z lokalem związane jest korzystanie z komórki lokatorskiej (piwnicy).

Suma oszacowania: 327.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

245.250,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 32.700,00 zł.

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na podane w nagłówku konto kancelarii komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art.977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Protokół opisu i oszacowania można oglądać dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14). Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń kancelarii komornika, właściwego Sądu Rejonowego i Urzędu Miasta oraz zostało zamieszczone na stronie: www.licytacje.komornik.pl.

Komornik

Wojciech Piłat 

Metadane

Data publikacji : 10.04.2024
Data modyfikacji : 10.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Bil-Miduch

Opcje strony

do góry