Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LW.Adm.0122-127/23-Og.kom

Obwieszczenie o pierwszym terminie licytacji. Dłużnik: Marta Borzęcka

GKm 31/21

Obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Kamil Dobosz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.08.2023 r. o godz. 10:30 w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się Pierwsza Licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym nr 219 o powierzchni 0,49 ha, położonej w Świdniku Małym w gminie Wólka. Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/269/2001 z dnia 28.12.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 14 poz. 430 z dnia 5 marca 2002 r., działka nr 219 w Świdniku Małym położona jest na terenie oznaczonym IS i przeznaczonym pod obiekty specjalne. Faktyczny sposób wykorzystywania – uprawy polowe. Działka sklasyfikowana jako grunt orny RIVa, RIVb, RV położona w obrębie 11 – Świdnik Mały, arkusz mapy 1. Działka położona w północnej części terenów wsi, w sąsiedztwie Biskupia Kolonii od strony zachodniej, Turki od północy i Świdnika Dużego po stronie wschodniej. Dojazd drogą gminną gruntową, działka bezpośrednio przylega jednym z dłuższych boków od strony wschodniej do drogi dojazdowej. Działka o kształcie wydłużonego prostokąta o wymiarach boków około 15m x 325 m, zorientowana z niewielką odchyłką od osi północ – południe, teren płaski. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią użytki rolne. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, wykorzystywana w sposób rolniczy. W dniu oględzin nieruchomości, tj. 09.03.2022 r. działka zaorana obsiana zbożem ozimym. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność dłużnika Borzęcka Marta oraz posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku nr LU1S/00029004/4.

  • Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 21 000,00 zł;
  • Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 15 750,00 zł;
  • Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 2 100,00 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg przelewem na konto Komornika w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nr: 63 20300045 11100000 01470170 z podaniem danych wpłacającego oraz sygnatury sprawy KMG 31/21 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, bądź gotówką w kasie kancelarii.

Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytant pozostający w związku małżeńskim i przystępujący do licytacji samodzielnie, winien ponadto spełnić warunek wskazany w art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z art. 977 kpc.

Komornik Sądowy
Kamil Dobosz

Metadane

Data publikacji : 25.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry