Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LW.Adm.0122-122/23-Og.kom

Obwieszczenie o pierwszym terminie licytacji dłużnicy Wild Grażyna i Wild Józef Obwieszczenie o drugim terminie licytacji dłużnicy Wild Grażyna i Wild Józef

Km 379/14    
Obwieszczenie Komornik Sądowy przy S.R. Lublin-Wschód w Lublinie Marcin Ciesielczuk Kancelaria nr III w Lublinie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 czerwca 2023r.  o godz. 9:00 w sali nr XIV Sądu Rejonowego  Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 18 odbędzie się: Pierwsza Licytacja nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa zabudowana, dz. nr 186/2 i 187/1 o pow. łącznej 4104m.kw. (obręb 1 Łęczna), zabudowana kompleksem składającym się z 3 szklarni (powierzchnia upraw 1862m.kw.) oraz budynków obsługi: trzech kotłowni i budynku socjalnego;  przeznaczenie w MPZP: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej; Uzbrojenie:  E,W, Suma oszacowania: 1.035.358,00zł; Cena wywołania: 776.518,50zł Rękojmia: 103.535,80zł
stanowiącej własność dłużników:Wild Grażyna i Wild Józef i posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  Lublin-Wschód nr LU1I/00091615/6.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wyżej wskazanej wysokości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem na konto Komornika w banku BNP Paribas nr: 31 20300045 11100000 01718290 z podaniem danych wpłacającego oraz sygnatury sprawy KM 379/14 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.    
Komornik
Marcin Ciesielczuk

Km 379/14    
Obwieszczenie Komornik Sądowy przy S.R. Lublin-Wschód w Lublinie Marcin Ciesielczuk Kancelaria nr III w Lublinie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12 czerwca 2023r.  o godz. 9:00 w sali nr XIV Sądu Rejonowego  Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 18 odbędzie się: Druga Licytacja nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa zabudowana, dz. nr 170/2 o pow. 36032m.kw. (obręb 1 Łęczna), zabudowana piętrowym murowanym budynkiem mieszkalnym (pow.urz.310m.kw.) oraz 4 budynkami gospodarczymi, altaną i basenem; w obrębie zabudowań teren utwardzony kostką, teren ogrodzony; w pozostałej części plantacja orzecha laskowego; przeznaczenie w MPZP: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa; Uzbrojenie: E,W,G,T Suma oszacowania: 2.437.727,00zł; Cena wywołania: 1.625.151,33zł;Rękojmia: 243.772,70zł stanowiącej własność dłużników: Wild Grażyna i Wild Józef ii posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  Lublin-Wschód nr LU1I/00091615/6. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wyżej wskazanej wysokości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem na konto Komornika w banku BNP Paribas nr: 31 20300045 11100000 01718290 z podaniem danych wpłacającego oraz sygnatury sprawy KM 379/14 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.    
Komornik
Marcin Ciesielczuk
 

Metadane

Data publikacji : 22.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry