Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LW.Adm.0122-113/23-Og.kom

Obwieszczenie o pierwszym terminie licytacji udziału dłużnika Marcina Flis

KMP  209/02

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jakub Michta, Kancelaria Komornicza nr IX na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-06-2023r. o godz. 09:30 w sali nr XIV w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku I Wydział Cywilny, 21-040 Świdnik, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18 odbędzie się pierwsza licytacja:

  1. Udziału dłużnika Marcin Flis w wysokości 1/4 we współwłasności działki gruntu o nr ew.: 125, o powierzchni 0,35 ha, niezabudowanej, nieogrodzonej, w całości użytkowanej na cele rolnicze, przeznaczonej pod zabudowę zagrodową oraz grunty rolne, położonej w miejscowości Biskupie-Kolonia w obrębie 0002 Biskupie-Kolonia, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
  • Suma oszacowania udziału 1/4 wynosi 134 500,00 zł;
  • Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 875,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
  • Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 450,00 zł.
  1. Udziału dłużnika Marcin Flis w wysokości 1/4 we współwłasności działki gruntu o nr ew.: 158, o powierzchni 0,20 ha, niezabudowanej, nieogrodzonej, w całości użytkowanej na cele rolnicze, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonej w miejscowości Biskupie-Kolonia w obrębie 0002 Biskupie-Kolonia, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
  • Suma oszacowania udziału 1/4 wynosi 79 250,00 zł;
  • Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 437,50 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
  • Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 925,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej przed wywołaniem licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA 87 12405497 1111 0000 5004 9495

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Jakub Michta

Metadane

Data publikacji : 16.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry