Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LW.Adm.0122-77/23-Og.kom

Obwieszczenie o pierwszym terminie licytacji dłużnicy Leszek Sulowski, Urszula Sulowska

Km 1336/16    
Obwieszczenie
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Kamil Dobosz zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01.06.2023 r. o godz. 11:00 w sali nr XV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się: Pierwsza Licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 700/4 o powierzchni 2.406 m2 i nr 700/6 o powierzchni 401 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym i budynkiem produkcyjnym. Nieruchomość zlokalizowana jest na gruntach wsi Nowy Krępiec Kolonia w gminie Mełgiew. Na nieruchomości znajduje się murowany budynek mieszkalny i murowany budynek produkcyjny. Działka jest zagospodarowana. Wykonane są trawniki, rosną krzewy i drzewa ozdobne. Podjazd i dojście do budynku mieszkalnego utwardzone są kostką betonową. Nieruchomość ogrodzona jest ogrodzeniem z przęseł stalowych zamocowanych na słupkach i ramach murowanych, na podmurówce, z wykonanymi dwiema bramami wjazdowymi. Wykonane jest szambo trzykomorowe. Budynek mieszkalny: Jest to wolnostojący budynek mieszkalny, II kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z dwupoziomowym poddaszem użytkowym. Budynek został wzniesiony w latach 1993 – 1994. Bryła architektonicznie atrakcyjna z ozdobnym elementem w formie wieżyczki. Podstawowe parametry techniczne: powierzchnia zabudowy: 178,00 m2, powierzchnia ogólna:  263,63 m2, powierzchnia użytkowa: 227,09 m2, kubatura: 1 510,00 m2. Instalacje: Budynek jest wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną podłączoną do szamba lokalnego, gazową, telefoniczną, c.o. zasilaną z własnego pieca gazowego, na parterze oraz w łazience na poddaszu ogrzewanie podłogowe oraz instalację domofonową.
Budynek produkcyjny: Jest to murowany wolnostojący budynek, parterowy, niepodpiwniczony. Podstawowe parametry techniczne: powierzchnia zabudowy: 132,20 m2, powierzchnia ogólna:  102,40 m2. Przedmiotowe nieruchomości gruntowe: działka nr 700/4, stanowi własność dłużników Sulowski Leszek, Sulowska Urszula na prawie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą o nr LU1I/00113303/7 oraz działka nr 700/6, stanowi własność dłużników Sulowski Leszek, Sulowska Urszula na prawie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą o nr LU1I/00162074/0. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 965 800,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 724 350,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 96 580,00 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg przelewem na konto Komornika w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nr: 63 20300045 11100000 01470170 z podaniem danych wpłacającego oraz sygnatury sprawy KM 1336/16  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, bądź gotówką w kasie kancelarii. Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytant pozostający w związku małżeńskim i przystępujący do licytacji samodzielnie, winien ponadto spełnić warunek wskazany w art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z art. 977 kpc.
Asesor Komorniczy
Kamil Ciechański
Asesor Komorniczy
Małgorzata Noga-Kudrej    
Komornik Sądowy
Kamil Dobosz

Metadane

Data publikacji : 28.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry