Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LWAdm0122-250/22-Og.kom

Obwieszczenie o pierwszym terminie licytacji dłużników: Danuta Maria Ptak, Jan Ptak

Km 431/20

Obwieszczenie 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Jacek Kania Kancelaria Komornicza Nr V w Świdniku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 grudnia 2022r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 18 w sali nr XII odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 76 o powierzchni użytkowej 60,50 mkw położonego w budynku wielomieszkalnym przy ul. Skarżyńskiego 12, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1I/00265235/9, stanowiącego własność dłużników Danuty Marii Ptak oraz Jana Ptak na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

  • Suma oszacowania nieruchomości wynosi 333.000,00 zł;
  • Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 249.750,00 zł;
  • Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. kwotę 33.300,00 zł;

Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na rachunek komornika PKO BP SA Oddział 1 w Lublinie nr 33102031470000810200961359 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać w Sądzie protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Jacek Kania

Metadane

Data publikacji : 15.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry