Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LW.Adm.0122-251/22-Og.kom

Obwieszczenie o drugim terminie licytacji. Dłużnik: Stanisława Karaś

Km 671/20

Obwieszczenie o drugim terminie licytacji nieruchomości.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Agnieszka Stachyra na podstawie przepisu art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-12-2022r. o godz. 11:00 w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku (ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik; sygn.akt sądowych: I Co 3123/22), odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej - działka ewid. nr 192 (łąki, pow. 0,0200ha) oraz działka ewid. nr 822 (las, pow. 0,0800ha) położonej: 20-258 Wólka, Turka, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1S/00001218/5, stanowiącej własność dłużniczki Stanisławy Karaś. Nieruchomość gruntowa składająca się z dwóch działek gruntu – nr ew. 192 oraz 822, położona w obszarze gminy Wólka w miejscowości Turka. Łączna powierzchnia 0,1000 ha. Działki nieużytkowane rolniczo i gospodarczo. Nieruchomości niezabudowane. Wg Studium i MPZP oznaczony jako "RZ" - tereny łąk i pastwisk. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr KW LU1S/00001218/5. Typ nieruchomości: gruntowa, składająca się z dwóch działek gruntu. Położenie i lokalizacja: nieruchomość położona w obszarze miejscowości Turka, gmina Wólka. Powiat lubelski. Tereny rolnicze - obszar upraw polowych i zabudowy zagrodowej, siedliskowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości nie ma obiektów przemysłowych lub uciążliwych usług, które wpływałyby negatywnie na waloru użytkowe nieruchomości. Nieruchomość nie jest zagrożona przez czynniki zewnętrzne (skażenie środowiska, powodzie, pola elektromagnetyczne – linie wysokiego napięcia, itp.

  1. Działka ew. nr 192, pow. 0,0200ha: działka położona w obrębie Turki w gminie Wólka. Dojazd z drogi asfaltowej, a następnie drogą gruntową. Kształt działki w formie wydłużonego prostokąta. Teren od strony drogi dojazdowej płaski. Działka nieużytkowana gospodarczo oraz rolniczo. W części roślinność segetalna zakrzaczenia, zadrzewienia. Brak oznaczeń geodezyjnych.
  • Suma oszacowania dz. ewid. nr 192 wynosi 570,00 zł.
  • Cena wywołania dz. ewid. nr 192 jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 380,00 zł.
  • Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 57,00 zł
  1. Działka ew. nr 822, pow. 0,0800ha: działka położona w obrębie Turki w gminie Wólka. Brak formalnego dostępu, a jedynie poprzez działki sąsiednie. Dojście ze ścieżki rowerowej, a następnie poprzez działki sąsiednie. Brak oznaczeń geodezyjnych. Kształt działki w formie prostokąta. Wokół działki roślinność łąkowa. Działka nieużytkowana gospodarczo oraz rolniczo.
  • Suma oszacowania dz.ewid. nr 822 wynosi 2 300,00 zł.
  • Cena wywołania dz. ewid. nr 822 jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 533,33 zł.
  • Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 230,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu): BNP Paribas Bank Polska S.A. 20 16001446 1878 1896 3000 0001  (tytuł wpłaty: rękojmia w sprawie Km 671/20) Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice, i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytatnt, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielanych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielanych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą zdnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86, poz.959, Dz. U. 2021 poz. 255). Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń kancelarii komornika, właściwego Sądu Rejonowego i Urzędu Gminy/Miasta, Starostwa Powiatowego oraz na stronie: www.licytacje.komornik.pl Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości.

Komornik Sądowy
Agnieszka Stachyra

Metadane

Data publikacji : 14.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry