Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LW.Adm.0122-241/22-Og.kom

Obwieszczenie o drugim terminie licytacji. Dłużnik: Łukasz Gołębiowski

Km 250/19

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Agnieszka Stachyra na podstawie przepisu art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-12-2022r. o godz. 9:30 w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku (ul.Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik; sygn.akt sądowych: I Co 2833/22), odbędzie się druga licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 21-075 Ludwin, Kaniwola 78A/25 dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: LU1S/00014413/6 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu 6130/169710 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą o numerze KW: LU1S/00010196/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych, będącego własnością Łukasza Gołębiowskiego.

1) nieruchomość - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 57,00 m2 - wg danych ewidencyjnych i księgi wieczystej. Lokal, mieści się na drugim piętrze (ostatnim) budynku trzykondygnacyjnego i składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, łazienki z wc kuchni oraz przynależnej piwnicy. W otoczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz jednorodzinna, mnimalne natężenie hałasu ulicznego. Dostęp do budynku i lokalu drogą asfaltową.

  • Suma oszacowania  wynosi: 170 000,00 zł;
  • Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 113 333,33 zł;
  • Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 17 000,00 zł;

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu): BNP Paribas Bank Polska S.A. 20 16001446 1878 1896 3000 0001 (tytuł wpłaty: rękojmia w sprawie  Km 250/19) Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice, i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytatnt, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielanych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielanych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą zdnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86, poz.959, Dz. U. 2021 poz. 255). Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń kancelarii komornika, właściwego Sądu Rejonowego i Urzędu Gminy/Miasta, Starostwa Powiatowego oraz na stronie: www.licytacje.komornik.pl

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości.

Komornik Sądowy
Agnieszka Stachyra

Metadane

Data publikacji : 07.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry