Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LW.Adm.0122-229/22-Og.kom

Obwieszczenie o terminie licytacji. Dłużnik - Irena Prusak

Km 1014/19

Obwieszczenie o terminie licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Paweł Komar, Kancelaria Komornicza nr VI w Lublinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-12-2022 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik w sali XII odbędzie się pierwsza licytacja z udziału 1/2 i 1/4 z będącego własnością dłużnika Irena Prusak lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w miejscowości Świdnik przy ulicy Niepodległości 21/62 (wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali) dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1I/00159621/6.

  • Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi: 86 150,00 zł;
  • Suma oszacowania udziału 1/4 wynosi: 43 075,00 zł;

Suma oszacowania udziału 1/2 i 1/4 wynosi: 129 225,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 96 918,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 922,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Krakowie 29 1600 1462 1836 2053 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godzinach pracy kancelarii oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Paweł Komar

Metadane

Data publikacji : 19.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry