Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LW.Adm.0122-224/22-Og.kom

Obwieszczenie o drugim terminie licytacji. Dłużnik - Janusz Przysiadły

Km 392/13
Obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Kamil Dobosz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 21.12.2022 r. o godz. 09:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, sala nr XIII odbędzie się: Druga Licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 114/1 o powierzchni 7 400 m2. Działka zabudowana jest murowanym, niepodpiwniczonym, parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 79 m2. Do budynku mieszkalnego przylega zadaszony i zabudowany taras o powierzchni 13,9 m2. Budynek nie jest zgłoszony do użytkowania. W ewidencji jako datę zakończenia budowy podano 1990 r. Na działce znajduje się również blaszany garaż i przed ogrodzeniem podwójne szambo. Przed budynkiem mieszkalnym znajduje się wykop, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz na powierzchni około 50 m2 krzewy winorośli. Dojazd do działki drogami gruntowymi na odcinku ok. 2,5 km. W odległości ok. 1 km znajduje się składowisko odpadów w Rokitnie. Budynek mieszkalny: jest to murowany, niepodpiwniczony, parterowy dom z poddaszem użytkowym. Budynek nie jest zgłoszony do użytkowania. Brak wiarygodnych danych o dacie budowy. W ewidencji budynków jako datę zakończenia budowy podano 1990 rok. Z informacji udzielonych przez Nadzór Budowlany oraz Urząd Gminy Spiczyn wynika, że Urzędy nie są w posiadaniu żadnych informacji o budynku. Budynek składa się na parterze z: ganka, korytarza, salonu, aneksu kuchennego, łazienki, tarasu; na poddaszu z: 3 pokoi, korytarza i balkonu. Powierzchnia zabudowy – 79 m2, powierzchnia użytkowa – 104,31 m2, powierzchnia użytkowa zadaszonego tarasu – 13,9 m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka w części od drogi znajduje się w  terenie przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną, w pozostałej części znajduje się w terenie upraw polowych RP. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność dłużnika Przysiadły Janusz oraz posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku nr LU1I/00188392/3.

  • Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 362 822,00 zł;
  • Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 241 881,33 zł;

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 36 282,20 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg przelewem na konto Komornika w banku BGŻ O/Lublin nr: 63 20300045 11100000 01470170 z podaniem danych wpłacającego oraz sygnatury sprawy KM 392/13 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, bądź gotówką w kasie kancelarii. Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytant pozostający w związku małżeńskim i przystępujący do licytacji samodzielnie, winien ponadto spełnić warunek wskazany w art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z art. 977 kpc.

Komornik Sądowy
Kamil Dobosz

Metadane

Data publikacji : 18.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry