Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LW.Adm.0122-223/22-Og.kom

Obwieszczenie o drugim terminie licytacji. Dłużnik - Mariusz Chwaluk

Km 1796/18

Obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Kamil Dobosz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 16.12.2022 r. o godz. 08:30 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku sala nr XVI odbędzie się: Druga Licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 62 o powierzchni 7 7772 m2 położona na gruntach wsi Stara Wieś Kolonia, gmina Łęczna. Działka nr 62 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym murowanym z cegły pełnej, niepodpiwniczonym wzniesionym w latach 60 tych o powierzchni zabudowy 129 m2, oborą murowaną z pustaków żużlowych z dobudówką o powierzchni zabudowy 89 m2, stodołą murowaną z cegły silikatowej o powierzchni zabudowy 203 m2, budynkiem garażowym murowanym z cegły pełnej i bloczków silikatowych o powierzchni zabudowy 117 m2 oraz murowanym budynkiem obory z częścią kuchni letniej o powierzchni zabudowy 73 m2. Na działce znajduje się również piwnica ziemna z murowanym wejściem, szambo i wiata drewniana. Pozostała część działki stanowi grunty wieloużytkowe, użytkowane rolniczo. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna działka nr 62 na głębokości ok. 140 m od drogi publicznej położona jest w części w terenie oznaczonym symbolem MR V- mieszkalnictwo rolnicze i symbolem ML – mieszkalnictwo letniskowe, w pozostałej części w terenie oznaczonym symbolem RP – uprawy polowe i w terenie oznaczonym symbolem RZ – łąki i pastwiska. Stan ujawniony w ewidencji gruntów jest niezgodny ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej LU1I/00078340/0. W KW podane są działki 57/2, 60, 61/1, 61/2, 343, 357 o powierzchni łącznej 6,4400 ha, rejestr gruntów wykazuje działkę nr 62 o powierzchni 7,7772 m2. Rozbieżność spowodowana jest przeprowadzonym scaleniem gruntów.
Ww. nieruchomość stanowi własność dłużnika Chwaluk Mariusz oraz posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku nrLU1I/00078340/0.

  • Wartość nieruchomości po uwzględnieniu wartości ograniczonych praw rzeczowych: 443 402,00 zł;
  • Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 295 601,33 zł;

Nadto organ egzekucyjny informuje że w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 44 340,20 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg przelewem na konto Komornika w banku BGŻ O/Lublin nr: 63 20300045 11100000 01470170 z podaniem danych wpłacającego oraz sygnatury sprawy KM 1796/18 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, bądź gotówką w kasie kancelarii. Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytant pozostający w związku małżeńskim i przystępujący do licytacji samodzielnie, winien ponadto spełnić warunek wskazany w art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z art. 977 kpc.

Komornik Sądowy
Kamil Dobosz

Metadane

Data publikacji : 18.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry