Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LW.Adm.0122-156/22-Og.kom

Obwieszczenie o pierwszym terminie licytacji - dłużnik Robert Szewczyk

Kmp 11/11

Obwieszczenie

Komornik Sądowy przy S.R. Lublin-Wschód w Lublinie Marcin Ciesielczuk Kancelaria nr III w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13 września 2022r. o godz. 9:30 w sali nr XII Sądu Rejonowego  Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

Pierwsza Licytacja nieruchomości w postaci:

 1. Udział 3/88 w nieruchomość gruntowej zabudowanej, działka nr  96 o powierzchni 3,51 ha, położona Olszowiec Kolonia, gm. Bychawa, (obręb 16 ark. 1), zabudowana drewnianym domem mieszkalnym z dobudówką, oborą murowaną z dobudówką drewnianą oraz dwoma drewnianymi stodołami z dobudówkami, przeznaczenie w MPZP: w części tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy i częściowo teren upraw polowych bez prawa zabudowy.; uzbrojenie: E, W, T.
 • Suma oszacowania: 7.395,00 zł.
 • Cena wywołania: 5.546,25 zł.
 • Rękojmia: 739,50 zł.
 1. Udział 3/88 w nieruchomość gruntowej niezabudowanej, działka nr  14 o powierzchni 0,53 ha, położona Olszowiec, gm. Bychawa, (obręb 15 ark. 1), grunt orny użytkowany rolniczo, przeznaczenie w MPZP:  w części tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy i częściowo teren upraw polowych bez prawa zabudowy.; uzbrojenie w pasie drogowym: E, W, T.
 • Suma oszacowania: 1.090,00 zł.
 • Cena wywołania: 817,50 zł.
 • Rękojmia: 109 zł.
 1. Udział 3/88 w nieruchomość gruntowej niezabudowanej, działka nr  262 o powierzchni 0,3 ha, położona Skawinek, gm. Bychawa, (obręb 21 ark. 1), las, przeznaczenie w MPZP:  w części teren komunikacji i częściowo tereny lasów i zadrzewień; uzbrojenie: brak.
 • Suma oszacowania: 272,00 zł.
 • Cena wywołania: 204,00 zł.
 • Rękojmia: 27,20 zł.

stanowiących własność dłużnika: Szewczyk Robert  posiadających założoną jedną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  Lublin-Wschód nr LU1I/00029506/4. Ceny wywoławcze w powyższej licytacji wynoszą trzy czwarte wartości oszacowania.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w w/w kwocie, oddzielnie dla każdej z nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem na konto Komornika w banku BGŻ O/Lublin nr: 31 20300045 11100000 01718290 z podaniem danych wpłacającego oraz sygnatury sprawy KMP 11/11, gotówką lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik
Marcin Ciesielczuk

Metadane

Data publikacji : 10.08.2022
Data modyfikacji : 10.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry