Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy


Przewodniczący: SSR Katarzyna Sacharuk

 

Kierwonik Sekretariatu: Agnieszka Otręba

 

Monitor Sądowy i Gospodarczy

tel.:  +48 81 464 87 71

 

Biuro podawcze

tel.:  +48 81 464 87 81

 

Sekretariat

tel.: +48 81 464 87 17 - Kierownik

       +48 81 464 87 69  - Zastępca Kierownika Sekretariatu

 

       +48 81 464 87 15

       +48 81 464 87 65

       +48 81 464 87 66

       +48 81 464 87 68

       +48 81 464 87 70

       +48 81 464 87 72

fax: +48 81 464 89 63

 

Czytelnia akt Wydziału

tel.:  +48 81 464 87 67

 

Cenetralna informacja Krajowego Rejestru Sądowego KRS i Rejestru Zastawów (wydawanie odpisów i zaświadczeń)

tel.:  +48 81 464 87 00

 

email: w6lublin@lublin-wschod.sr.gov.pl

 

Lista sędziów:

 

 

SSR Katarzyna Sacharuk - Przewodnicząca wydziału

 

 

 

 

 

Wykaz wysokości opłat Krajowego Rejestru Sądowego

obowiązujących od 30.05.2014r.

 

 

  • REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW:

- za pierwszy wpis do KRS:           600 zł (500 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w MSiG)

- za rejestrację zmian w KRS:       350 zł  (250 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w MSiG)

- za sprawozdanie finansowe:        140 zł (40 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w MSiG)

- za wykreślenie podmiotu z KRS: 400 zł (300 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w MSiG)

 

  • REJESTR STOWARZYSZEŃ:

- za pierwszy wpis (dotyczy: stowarzyszeń, związków stowarzyszeń, związków zawodowych rolników indywidualnych, związków zawodowych, ogólnokrajowych związków międzybranżowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych, Polskiego związku sportowego, stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym) : bez opłat

 

- za pierwszy wpis (dotyczy: kółek rolniczych, rolniczych zrzeszeń branżowych, związków rolników, kółek i organizacji rolniczych, związków rolniczych zrzeszeń branżowych, cechów rzemieślniczych, izb rzemieślniczych, Związków Rzemiosła Polskiego, zrzeszeń handlu i usług, zrzeszeń transportu, ogólnokrajowej reprezentacji zrzeszeń handlu i usług, ogólnokrajowej reprezentacji zrzeszeń transportu, innych organizacji przedsiębiorców, izby gospodarczej, ogólnokrajowych zrzeszeń międzybranżowych, związków pracodawców, federacji, innych organizacji społecznych lub zawodowych): 250zł  (opłata sądowa)

 

- za rejestrację podmiotu z działalnością gospodarczą:  600 zł (500 zł opłata sądowa +  100 zł za ogłoszenie w MSiG)

- za rejestrację zmian (dotyczy podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych  organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych ZOZ, nie wpisanych do rejestru przedsiębiorców):     150 zł (opłata sądowa)

- za sprawozdanie finansowe:   40 zł (opłata sądowa)

- za wykreślenie podmiotu z rejestru:  300 zł (opłata sądowa)

 

  • REJESTR DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH

- wpisanie dłużnika do RDN: 300 zł (opłata sądowa)

- wykreślenie dłużnika z RDN : 150 zł (opłata sądowa)

 

  • INNE OPŁATY
  • za wyznaczenie biegłego rewidenta : 300 zł (opłata sądowa)
  • za złożenie do akt rejestrowych dokumentu: 40 zł (opłata sądowa)

 

 Zgodnie z art. 17 pkt. 3. Ustawy z dnia 25 września 2015 r.

 o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych

ustaw: Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu

stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

 

 

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) I ZWIĄZKI ZAWODOWE

SĄ ZWOLNIONE OD OPŁAT.

 

SKARGA, ZAŻALENIE:

 

-opłata od skargi na orzeczenie referendarza: 100 zł

-opłata od zażalenia stanowi piątą część wpisu stałego

 

UWAGA:

W przypadku jednoczesnego wniesienia kilku wniosków o wpis lub dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, na kilku formularzach, przez tego samego wnioskodawcę- pobiera się jeden wpis, a jeżeli ustawa przewiduje dla danego typu wpis o różnej wysokości- pobiera się jedynie wpis wyższy.

 

Wpis stały w kwocie 40 zł pobiera się od wniosku o przyjęcie dokumentów, o których Sąd czyni wzmiankę w rejestrze, jak również o przyjęcie dokumentów, o których mowa w art. 9 ust. 2 z dn. 20 sierpnia 1997 r. O Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wpis stały w kwocie 300 zł pobiera się od wniosków innych niż wymienione w ust. 1 jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 


Linki KRS :

Elektronicznego dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego  - informacje

Wyszukiwarka podmiotów w KRS

Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG

Formularze wniosków wykorzystywanych w KRS

 

 

VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi wpisy do rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Prowadzi rejestr dłużników niewypłacalnych.
Wydział obejmuje obszar właściwości całego województwa lubelskiego.
Przy wydziale jest utworzona Ekspozytura Centralnej Informacji KRS, która wydaje zaświadczenia:
a.    odpis z rejestru dłużników niewypłacalnych,
b.    odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
c.    wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
d.    zaświadczenie, że podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
e.    podanie numeru KRS,
f.    zaświadczenie, że podmiot wpisany w KRS jest OPP ,
g.    zaświadczenie, że podmiot nie jest wpisany do KRS,
h.    zaświadczenie, że podmiot  jest wpisany do KRS,
i.    zaświadczenie o wykreśleniu podmiotu z KRS.
Przy wydziale działa Monitor Sądowy i Gospodarczy (ogólnokrajowy dziennik urzędowy, który zamieszcza obwieszczenia lub ogłoszenia), którego wydawanie organizuje Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Informacja dot. form prawnych:


Dokument wpisał: Paweł Gburczyk
Dokument wytworzył: Ireneusz Poniewozik
Data wytworzenia informacji: 2011-01-03
Data udostępnienia informacji: 2011-01-03
 
Opis pliku:Fundacja ikona
Plik zamieścił:Paweł Gburczyk
Plik wytworzył:Paweł Gburczyk
Data wytworzenia informacji:2011-05-30
Data udostępnienia informacji:2011-05-30
Opis pliku:Organizacja pożytku publicznego ikona
Plik zamieścił:Paweł Gburczyk
Plik wytworzył:Paweł Gburczyk
Data wytworzenia informacji:2011-05-30
Data udostępnienia informacji:2011-05-30
Opis pliku:Publiczny zakład opieki zdrowotnej - kolumna transportu ikona
Plik zamieścił:Paweł Gburczyk
Plik wytworzył:Paweł Gburczyk
Data wytworzenia informacji:2011-05-30
Data udostępnienia informacji:2011-05-30
Opis pliku:Spółka akcyjna ikona
Plik zamieścił:Paweł Gburczyk
Plik wytworzył:Paweł Gburczyk
Data wytworzenia informacji:2011-05-30
Data udostępnienia informacji:2011-05-30
Opis pliku:Spółka europejska ikona
Plik zamieścił:Paweł Gburczyk
Plik wytworzył:Paweł Gburczyk
Data wytworzenia informacji:2011-05-30
Data udostępnienia informacji:2011-05-30
Opis pliku:Spółka jawna ikona
Plik zamieścił:Paweł Gburczyk
Plik wytworzył:Paweł Gburczyk
Data wytworzenia informacji:2011-05-30
Data udostępnienia informacji:2011-05-30
Opis pliku:Spółka komandytowa ikona
Plik zamieścił:Paweł Gburczyk
Plik wytworzył:Paweł Gburczyk
Data wytworzenia informacji:2011-05-30
Data udostępnienia informacji:2011-05-30
Opis pliku:Spółka komandytowo-akcyjna ikona
Plik zamieścił:Paweł Gburczyk
Plik wytworzył:Paweł Gburczyk
Data wytworzenia informacji:2011-05-30
Data udostępnienia informacji:2011-05-30
Opis pliku:Spółka partnerska ikona
Plik zamieścił:Paweł Gburczyk
Plik wytworzył:Paweł Gburczyk
Data wytworzenia informacji:2011-05-30
Data udostępnienia informacji:2011-05-30
Opis pliku:Spółka z o.o. ikona
Plik zamieścił:Paweł Gburczyk
Plik wytworzył:Paweł Gburczyk
Data wytworzenia informacji:2011-05-30
Data udostępnienia informacji:2011-05-30
Opis pliku:Stowarzyszenie ikona
Plik zamieścił:Paweł Gburczyk
Plik wytworzył:Paweł Gburczyk
Data wytworzenia informacji:2011-05-30
Data udostępnienia informacji:2011-05-30