Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu, sprzedaży lub nabyciu w formie darowizny zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku


 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z  2010 r. nr 114, poz. 761) informuje, że posiada składniki mienia ruchomego uznane za zbędne lub zużyte, które zostały przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych (bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu), sprzedaży lub darowizny.

1. Jednostki zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem oferowanych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego prosimy o złożenie wniosku zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.

Odbiór składników rzeczowych majątku ruchomego przydzielonych jednostce nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego przekazania składników majątku ruchomego - Załącznik nr 3.

2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w Załączniku nr 1, mogą składać pisemne oferty zawierające:

• dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę, 

• wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą, 

• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem  składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

• oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,

• telefon kontaktowy. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana za poszczególne składniki majątku ruchomego.  W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego, pomiędzy tymi oferentami Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku może przeprowadzić dodatkowo aukcję.

Warunkiem przejęcia składnika rzeczowego majątku ruchomego przez nabywcę jest uiszczenie ceny nabycia.

3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

• nazwę, siedzibę i adres jednostki, 

• statut, 

• informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę, 

• wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka, 

• uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego, 

• oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w umowie, 

• telefon kontaktowy.

Stosowne dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 15 października 2015 r. (decyduje data wpływu) na adres:

 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Oddział Gospodarczy

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

21-040 Świdnik

 

lub e-mail: jkowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl

 

Szczegółowe informacje na temat składników mienia ruchomego można uzyskać pod nr tel. 81 46 48 701, osoba do kontaktu – Jacek Kowalski.          

Poszczególne zbędne lub zużyte składniki mienia ruchomego można oglądać w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 w terminie do 12 października 2015 r. (po indywidualnym telefonicznym ustaleniu z osobą wyznaczoną do kontaktów). 

Decyzję w przedmiocie przekazania składników majątkowych poszczególnym jednostkom podejmie Dyrektor Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, kierując się kolejnością zgłoszonych wniosków oraz ich treścią, w tym przede wszystkim uzasadnieniem potrzeb wykorzystania składnika majątku  ruchomego.

Warunkiem przekazania jest odbiór przedmiotów na własny koszt i w wyznaczonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku terminie.Dokument wpisał: Ireneusz Poniewozik
Dokument wytworzył: Jacek Kowalski
Data wytworzenia informacji: 2015-09-22
Data udostępnienia informacji: 2015-09-22
 
Opis pliku:Załącznik nr 1 - Wykaz zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego. ikona
Plik zamieścił:Ireneusz Poniewozik
Plik wytworzył:Jacek Kowalski
Data wytworzenia informacji:2015-09-22
Data udostępnienia informacji:2015-09-22
Opis pliku:Załącznik nr 2 - Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątkowych ikona
Plik zamieścił:Ireneusz Poniewozik
Plik wytworzył:Jacek Kowalski
Data wytworzenia informacji:2015-09-22
Data udostępnienia informacji:2015-09-22
Opis pliku:Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo - odbiorczy przekazania składników majątku ruchomego ikona
Plik zamieścił:Ireneusz Poniewozik
Plik wytworzył:Jacek Kowalski
Data wytworzenia informacji:2015-09-22
Data udostępnienia informacji:2015-09-22