Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS informuje, że od dnia 15 marca 2018 roku złożenie dokumentów dotyczących sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości na stronie: ekrs.ms.gov.pl

 

Przewodnicząca: starszy referendarz sądowy Ewa Witkowska-Wawrzyszko

Kierownik Sekretariatu: Marcin Szumiło

 

e-mailw6lublin@lublin-wschod.sr.gov.pl

 

Monitor Sądowy i Gospodarczy

tel.:  +48 81 464 87 71

e-mail:msig@lublin-wschod.sr.gov.pl

 

Biuro podawcze KRS

tel.: +48 81 464 87 81

tel.: +48 81 464 87 00

 

Czytelnia akt KRS

tel. +48 81 464 87 67, +48 81 464 87 17

 

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego KRS (wydawanie odpisów i zaświadczeń)

tel.:  +48 81 464 87 00

 

Sekretariat

tel.:

+48 81 464 87 15

+48 81 464 87 65

+48 81 464 87 66

+48 81 464 87 68

+48 81 464 87 69

+48 81 464 87 70

+48 81 464 87 72

+48 81 464 87 75

+48 81 464 89 86

fax: +48 81 464 89 63

 

 

Lista referendarzy:

Barć-Krupińska Anna

Białek-Bęc Karolina 

Drąg Paweł – ½ etatu

Frączek Marcin

Gorgol Agata

Hetmańska Tamara – ½ etatu

Kowalczyk Jadwiga

Kuc-Bastrowska Katarzyna

Lenik Michał

Podgorodecki Paweł

Polak-Świst Magdalena

Siemianowska-Sokół Anna Z-ca Przewodniczącej Wydziału

Siwik Kamil

Szymański Michał - delegowany do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości

Witkowska-Wawrzyszko Ewa - Przewodnicząca Wydziału

Żurek Kamil

 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi wpisy do rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Prowadzi rejestr dłużników niewypłacalnych.

Wydział obejmuje obszar właściwości całego województwa lubelskiego oraz z wyłączeniem spraw z zakresu rejestru dłużników niewypłacalnych – obszaru właściwości sądów rejonowych – w Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu, Zwoleniu, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie.

Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis, zmianę wpisu, wykreślenie należy składać na urzędowych formularzach.

FORMULARZE dostępne są w Biurze Podawczym oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego

 

Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym lub wysłać pocztą na adres:

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

21-040 Świdnik

 

Wniosków do Sądu rejestrowego nie można składać elektronicznie korzystając z adresu poczty elektronicznej Sądu.

Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową ustaloną zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r.o kosztach sądowych w sprawach cywilnych(T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 785; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1469.)

na konto 02 1010 0055 1833 0041 4300 0006  – opłata sądowa  

Jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

na konto 37 1010 0055 1833 0141 4300 0006 - opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  

UWAGA:

Dowody wpłaty należy obowiązkowo dołączyć do wniosku. Brak dowodu wpłaty powoduje zwrot wniosku.

W tytule wpłaty należy wskazać numer KRS podmiotu i/lub firmę (nazwę) podmiotu.

 

Wykaz wysokości opłat Krajowego Rejestru Sądowego 

 • REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW: 

  za pierwszy wpis do KRS: 600 zł (500 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w MSiG) 

  - za pierwszy wpis do KRS spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym :(250 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w MSiG) 

  - za rejestrację zmian w KRS350 zł  (250 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w MSiG) 

  - za rejestrację zmian w KRS dla spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanej przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym (200 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w MSiG) 

  - za wykreślenie podmiotu z KRS400 zł (300 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w MSiG)

    

 • REJESTR STOWARZYSZEŃ: 

  za pierwszy wpis (dotyczy: stowarzyszeń, związków stowarzyszeń, związków zawodowych rolników indywidualnych, związków zawodowych, ogólnokrajowych związków międzybranżowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych, Polskiego związku sportowego, stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym): bez opłat

  za pierwszy wpis (dotyczy: kółek rolniczych, rolniczych zrzeszeń branżowych, związków rolników, kółek i organizacji rolniczych, związków rolniczych zrzeszeń branżowych, cechów rzemieślniczych, izb rzemieślniczych, Związków Rzemiosła Polskiego, zrzeszeń handlu i usług, zrzeszeń transportu, ogólnokrajowej reprezentacji zrzeszeń handlu i usług, ogólnokrajowej reprezentacji zrzeszeń transportu, innych organizacji przedsiębiorców, izby gospodarczej, ogólnokrajowych zrzeszeń międzybranżowych, związków pracodawców, federacji, innych organizacji społecznych lub zawodowych):         250zł  (opłata sądowa)

  - za rejestrację podmiotu z działalnością gospodarczą:    600 zł (500 zł opłata sądowa +  100 zł za ogłoszenie w MSiG)

  za rejestrację zmian (dotyczy podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych  organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych ZOZ, nie wpisanych do rejestru przedsiębiorców za wyjątkiem stowrzyszeń):        150 zł (opłata sądowa)

  - za wykreślenie podmiotu tylko z rejestru przedsiębiorców (150 zł opłata sądowa+100 zł za ogłoszenie w MSiG)

  - za wykreślenie podmiotu z rejestru stowarzyszeń :  300 zł (opłata sądowa)

 • INNE OPŁATY
 • - za wyznaczenie biegłego rewidenta:    300 zł (opłata sądowa)
 • - za złożenie do akt rejestrowych dokumentu: 40 zł (opłata sądowa)

 

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) I ZWIĄZKI ZAWODOWE SĄ ZWOLNIONE OD OPŁAT. 

 

• SKARGA:

-opłata od skargi na orzeczenie referendarza: 100 zł

 

UWAGA: W przypadku jednoczesnego wniesienia kilku wniosków o wpis lub dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, na kilku formularzach, przez tego samego wnioskodawcę - pobiera się jeden wpis, a jeżeli ustawa przewiduje dla danego typu wpis o różnej wysokości- pobiera się jedynie wpis wyższy.

Wpis stały w kwocie 40 zł pobiera się od wniosku o przyjęcie dokumentów, o których Sąd czyni wzmiankę w rejestrze, jak również o przyjęcie dokumentów, o których mowa w art. 9 ust. 2 z dn. 20 sierpnia 1997 r. O Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wpis stały w kwocie 300 zł pobiera się od wniosków innych niż wymienione w ust. 1 jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przy Wydziale jest utworzony Oddział Centralnej Informacji KRS, który :

udziela informacji wyłącznie w zakresie danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym  oraz wydaje odpisy, wyciągi, zaświadczenia o danych zawartych w rejestrze:

a.    odpis z rejestru dłużników niewypłacalnych,
b.    odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
c.    wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
d.    zaświadczenie, że podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
e.    podanie numeru KRS,
f.     zaświadczenie, że podmiot wpisany w KRS jest OPP ,
g.    zaświadczenie, że podmiot nie jest wpisany do KRS,
h.    zaświadczenie, że podmiot  jest wpisany do KRS,
i.     zaświadczenie o wykreśleniu podmiotu z KRS.

Wnioski należy składać na urzędowych formularzach dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-krs

Wnioski podlegają opłacie (nie ma możliwości uiszczania opłat znakami opłaty sądowej).

Odpisy za pośrednictwem Internetu:

Centralna Informacja KRS bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Możliwość pobrania odpisów na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna

 

Przy Wydziale jest utworzona Czytelnia akt KRS, która:

- udostępnia akta KRS prowadzone dla podmiotów z siedzibą w województwie lubelskim do przeglądania;

- wydaje kopie dokumentów z akt KRS – opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach - 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii;

- wydaje poświadczone kopie dokumentów z akt rejestrowych -  20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanej kopii z poświadczeniem;

- wydaje uwierzytelnione odpisy statutów – 100 złotych jeden egzemplarz statutu.

Akta mogą być zamawiane z trzydniowym wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie
pod numerem tel.  81-464-87-67

 


Przy Wydziale działa Punkt Przyjmowania Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego (ogólnokrajowy dziennik urzędowy, który zamieszcza obwieszczenia lub ogłoszenia), którego wydawanie organizuje Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Informujemy, że z dniem 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe można składać wyłącznie poprzez zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych bez uiszczania opłat. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/

I. PODSTAWOWA SCIEŻKA SKŁADANIA DOKUMENTÓW (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości: www.ekrs.ms.gov.pl)

Wszyscy Przedsiębiorcy wpisani do KRS mają możliwość składania dokumentów finansowych  (w tym i informacji o braku obowiązku składania sprawozdania) z art. 69 ustawy o rachunkowości, bez jakiegokolwiek formularza oraz bez opłat, jako ZGŁOSZENIE do utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych (tzw. RDF).

Po pozytywnej weryfikacji przez system, nastąpi AUTOMATYCZNY wpis wzmianki w dziale 3 KRS System NIE generuje zaświadczenia o wpisie i sąd rejestrowy nie ma do wykonania żadnych czynności.

II. Tylko w razie negatywnej weryfikacji zgłoszenia w systemie udostępnionym przez Ministra Sprawiedliwości – ALTERNATYWNA ŚCIEŻKA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wyłącznie  za  pośrednictwem  systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,  przedsiębiorca   może  złożyć  dokumenty finansowe do sądu rejestrowego w postaci elektronicznej  wraz  z wnioskiem   KRS-Z30 (opłata 140,00 zł) – po zalogowaniu w systemie  na stronie  Ministerstwa Sprawiedliwości,  Elektroniczny dostęp do KRS  www.ekrs.ms.gov.pl. W systemie nie ma  możliwości  uzupełniania braków w danej sprawie. Po ewentualnym zwrocie wniosku, dokumentów oraz opłaty – podmiot musi przesłać nowy wniosek KRS-Z30 z nową opłatą. Treść art. 9a  oraz art. 19e ustawy wykluczają możliwość  uzupełniania braków  dokumentów finansowych  w formie papierowej oraz  ich  załączanie  do akt rejestrowych.

AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI:

bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/

Ponadto Sąd informuje, że:

•         od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych (art. 125 par. 21 i par. 22 k.p.c.) i w przypadku ich przysłania do Sądu lub złożenia na Biurze Podawczym zostaną fizycznie zwrócone wnioskodawcy

Problemy w zakresie działania aplikacji należy zgłaszać  pod numerem telefonu: (71) 748 96 00 wew. 4 oraz na adres: krs@ms.gov.pl

W celu zaoszczędzenia Państwa czasu prosimy o przygotowanie numeru KRS lub sygnatury sprawy w której Państwo dzwonicie.   

Ostrzeżenie

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis taki ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować więc jako ofertę komercyjną niezwiązaną z Krajowym Rejestrem Sądowym. Nieuiszczenie opłaty nie wywołuje żadnych skutków prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Zaleca się przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

W związku z uzyskanymi informacjami o próbach uzyskania korzyści majątkowych poprze podszywanie się pod Krajowy Rejestr Sądowy, informujemy, że Krajowy Rejestr Sądowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, nie jest w żaden sposób powiązany z podmiotem działającym pod nazwą Krajowy Rejestr Sadowny adres; ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa.

 

Linki KRS :

Wyszukiwarka podmiotów w KRS

Zgłaszanie sprawozdań finansowych 

S - 24 Rejestracja spółki - inne wnioski

Rządowy serwis Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Sądowy

Przeglądanie wydanych Monitorów Sądowych i Gospodarczych

 

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 03.01.2011
Data publikacji : 03.01.2011
Data modyfikacji : 01.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ireneusz Poniewozik
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gburczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Szumiło

Opcje strony

do góry