Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Zezwolenie na złożenie depozytu IX GUp 50/11

„Sąd Rejonowy Lublin  - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem
z dnia 23 marca 2021 r. wydanym w sprawie IX GUp 50/11 z wniosku syndyka masy upadłości FERNO Lubelskiej Fabryki Okien Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty
1.399,46 (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 46/100) złotych przypadającej wierzycielowi Józefowi Małysce tytułem nieodebranej wierzytelności, na podstawie art. 359 ustawy Prawo upadłościowe, w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2016 r. w zw. z art. 6931 k.p.c. i art. 467 pkt 1 i 4 k.c. z zastrzeżeniem, że kwota powyższa ma zostać wypłacona wierzycielowi pod warunkiem wykazania tożsamości lub  stosownie do art. 631 kodeksu pracy – małżonkowi oraz innym osobom spełniającym warunki do uzyskania renty rodzinnej, w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub spadkobiercom, na ich wniosek pod warunkiem wykazania następstwa prawnego po Józefie Małysce. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru wyżej wskazanej kwoty złożonej do depozytu sądowego.”

 

Metadane

Data wytworzenia : 29.03.2021
Data publikacji : 29.03.2021
Obowiązuje od : 29.03.2021
Obowiązuje do : 29.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Natalia Romanek IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry