Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 27/15

Sygn. akt I Ns 27/15
POSTANOWIENIE
 
Dnia 19 stycznia 2015 roku
 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział I Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Renata Suraj po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2015 roku na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
I. zezwolić Województwu Lubelskiemu - Zarządowi Dróg
Wojewódzkich w Lublinie na złożenie do depozytu sądowego kwoty
150,0 zł ( sto pięćdziesiąt złotych 00/100) tytułem odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość położoną w obrębie Zaświatycze, gmina Hanna, powiat włodawski oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 484/1 o pow. 0,0033 ha, którą to kwotę wypłacić na wniosek każdej osobie legitymującej się prawem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 10 czerwca 2014 r.5
II. ustanowić kuratora dla nieznanych byłych właścicieli nieruchomości położonej w obrębie Zaświatycze, gmina Hanna, powiat włodawski oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 484/1 o pow. 0,0033 ha, do prowadzenia spraw depozytowych związanych z zezwoleniem na złożenie kwoty 150,00 zł ( sto pięćdziesiąt złotych 00/100) do depozytu sądowego na każdym etapie postępowania depozytowego do momentu jego zakończenia w osobie Marcina Szutko;
III. ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, lokalu Urzędu Gminy Hanna wraz z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,
IV. skuteczność doręczenia wniosku i postanowienia do rąk kuratora uzależnić od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu, Urzędu Gminy Hanna ;
V. ogłosić o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego przez ogłoszenie o następującej treści: „Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 19 stycznia 2015 r. wydanym w sprawie I Ns 27/15 z wniosku Województwa Lubelskiego o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty
150,0 zł ( sto pięćdziesiąt złotych 00/100^ tytułem odszkodowania należnego w związku z przejściem na rzecz Województwa Lubelskiego własności nieruchomości położonej w obrębie w obrębie Zaświatycze, gmina Hanna, powiat włodawski oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 484/1 o pow. 0,0033 ha, którą to kwotę wypłacić na wniosek każdej osobie legitymującej się prawem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 10 czerwca 2014 r., Sąd wzywa byłych właścicieli nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu.”;
VI. ogłoszenie z pkt V podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie przez okres 3 (trzech) miesięcy w budynku Urzędu Gminy Hanna, budynku Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oraz ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
UZASADNIENIE
W dniu 31 grudnia 2014 r. ( data stempla pocztowego) do tutejszego Sądu wpłynął wniosek Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 150,00 zł ( sto pięćdziesiąt złotych 00/100) tytułem odszkodowania należnego w związku z przejściem na rzecz Województwa Lubelskiego własności nieruchomości położonej w obrębie w obrębie Zaświatycze, gmina Hanna, powiat włodawski oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 484/1 o pow. 0,0033 ha. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, iż prawomocną decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 26 listopada 2014 r. przyznano odszkodowanie z tytułu przejścia na rzecz Województwa Lubelskiego własności nieruchomości ww. Właściciele nieruchomości nie są znani.
Sąd Rejonowy zważył, co następuje:
Wniosek jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie.
W świetle przepisu art. 693 k.p.c. we wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot; przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie; dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony; wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.
Złożony w niniejszej sprawie wniosek spełnia te wymagania.
Podkreślić należy, że zgodnie z dyspozycją art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Innymi słowy, zakres kognicji sądu jest ograniczony do formalnej oceny twierdzeń wniosku. Sąd nie bada zatem ich prawdziwości, lecz ogranicza się do stwierdzenia, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. W ocenie Sądu żądanie dłużnika zasługuje na uwzględnienie.
Rozstrzygnięcie Sądu znajduje również uzasadnienie w treści przepisu art. 467 pkt 1 k.c., na mocy którego, dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu, jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela.
W niniejszej sprawie nieznana jest osoba (wierzyciel), której przysługuje własność przedmiotowej nieruchomości.
Zważyć przy tym należy, iż art. 467 pkt 1 k.c. nie wymaga od dłużnika, aby przed złożeniem przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego wyczerpał wszelkie możliwości ustalenia wierzyciela.
Nadto jak wynika z treści art. 6933 k.p.c., jeżeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego Sąd ogłosi publicznie w budynku sądowym oraz w lokalu organu gminy. Ponadto Sąd zarządza umieszczenie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub podaje je w inny sposób do wiadomości publicznej; może je również ogłosić w Monitorze Sądowym Gospodarczym, Stronie Internetowej . Z uwagi na treść przywołanego przepisu, Sąd dokona stosownych ogłoszeń o jakich mowa w art. 6933 k.p.c.
Z omówionych względów i na podstawie powołanych przepisów Sąd Rejonowy orzekł jak w sentencji postanowienia.
 

Metadane

Data publikacji : 29.03.2021
Data modyfikacji : 29.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Zarzeczna-Bartoszek Wydział I Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Anna Zarzeczna-Bartoszek Wydział I Cywilny
Osoba modyfikująca informację:
Anna Zarzeczna-Bartoszek

Opcje strony

do góry