Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 18 lutego 2011 r. o konkursie na staż urzędniczy

Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 18 lutego   2011 r. o konkursie na staż urzędniczy

 

Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 na zwolnione stanowisko:

 

- w wymiarze ¼ etatu funkcja – Kierownik Oddziału Kancelarii Tajnej w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

 

 

Sygnatura konkursu Kd. 110 – 37/2011

 

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy to między innymi:

- kierowanie i prowadzenie Oddziału Kancelarii Tajnej;

- prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych otrzymanych, wysyłanych, wydanych;

- powiadamianie adresata o otrzymaniu dokumentu niejawnego;

- udostępnianie, przekazywanie, wysyłanie dokumentów niejawnych osobom upoważnionym,

   egzekwowanie zwrotu dokumentów;

- zapewnienie należytej ochrony przechowywanym dokumentom niejawnym;

- wykonywanie prac techniczno-ewidencyjnych związanych z rejestrowaniem, kopiowaniem,

   dokumentów niejawnych, lub zmianą albo zniesieniem klauzuli tajności, oraz wszelkich czynności

   dotyczących właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w Oddziale Kancelarii Tajnej;

 - przepisywanie pism niejawnych z zakresu przedmiotu działalności Oddziału Kancelarii Tajnej;

- wykonywanie poleceń służbowych pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawynch;

- inne określone przepisami prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.

   o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.)

   oraz Rozporządzenia   Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych

   z  dnia  1 czerwca 2010 r. (Dz.U.  Nr 114, poz. 765).

 

II. Wymagania niezbędne:

Wymagania niezbędne dla kandydatów wskazane zostały w art. 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 z późń. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego z dnia 30 marca 2010 r. (Dz. U.  Nr 49, poz. 299), oraz art. 16 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.) tzn. na staż może zostać przyjęta osoba:

1)            która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)            o nieposzlakowanej opinii,

3)            która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4)            przeciwko, której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane

              z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)            która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,

6)            posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku w sądzie

              lub w prokuraturze.

7)            posiada odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa,

8)            posiada zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,

9)            posiada wiedzę z zakresu przepisów prawa:

 

             •ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.  Nr 98,

               poz. 1070 z późń. zm.)

             •ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162,

               poz. 1125 z późń. zm.)

             •Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie

               stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników

                sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U.  Nr 49, poz. 299),

             •ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r.

                Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.)

             •Rozporządzenia   z dnia 1 czerwca 2010 r. Rady Ministrów w sprawie organizacji

                i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz.U.  Nr 114, poz. 765).

 

III. Wymagania pożądane:

1)      doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku lub w pionie ochrony informacji

niejawnych,

        2)    umiejętność organizacji pracy na samodzielnym stanowisku,

        3)    odporność na stres

        4)    umiejętność zwięzłego formułowania myśli w umowie i piśmie.

 

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) wniosek o dopuszczenie do konkursu,

2) list motywacyjny,

3) życiorys,

4) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania),

5)  oświadczenie o stanie zdrowia,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7) aktualny odpis Krajowego Rejestru Karnego,

8) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie

    o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

    (druk do pobrania)

9) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum 1 stopnia;

10) kserokopia dokumentów potwierdzających inne uzyskane kwalifikacje

11) oryginał albo urzędowo poświadczony odpis decyzji o posiadaniu odpowiedniego

      poświadczenia bezpieczeństwa,

12) oryginał albo urzędowo poświadczony odpis zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu

       w zakresie ochrony informacji niejawnych,

14) zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania).

 

Dokumenty należy składać w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 do dnia 25 lutego 2011 r. do godz. 15.30 (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

 

 

V. Przebieg konkursu:

Konkurs będzie prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U.  Nr 21, poz. 129).

 

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem  Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zgodnie z ustawą.

   pierwszy etap – weryfikacja dokumentów obejmująca wstępną selekcję zgłoszeń pod względem    spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

  drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności.

• trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja Konkursowa ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. W tym etapie sprawdzeniu będzie podlegała wiedza kandydata z zagadnień dotyczących sądownictwa powszechnego, organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu, informacji niejawnych, oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne, oraz innych zagadnień na tle stosowania przepisów wskazanych w pkt II.9) niniejszego Ogłoszenia.

 

VI. Informacje dodatkowe:

  1) nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu,

  2) jak również po upływie terminu składania podań,

  3) wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków

      formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym

      do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia,

   4)osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu

        polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności o jego terminie, zostaną
        powiadomione poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie
        internetowej Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku www.lublin-
       wschod.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy” i na tablicy ogłoszeń Sądu.

5)osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej zostaną powiadomione o fakcie kwalifikacji i terminie trzeciego etapu w sposób jak w pkt VI.4) niniejszego Ogłoszenia.

   6) dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr – tel.: +48 81 46-48-703, +48 81 46-48-757.

 

 

Prezes Sądu Rejonowego Lublin - Wschód

                                                                                                              w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

                                                                                                                                    

                                                                                                                              A r t u r    Ż u k

 

Metadane

Data wytworzenia : 18.02.2011
Data publikacji : 18.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Warda
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gburczyk

Opcje strony

do góry