Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zarządzenie nr 9 Prezesa Sądu Rejonowego o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 13 stycznia 2011 r.

I. Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik ogłasza konkurs na stanowisko kierownika finansowego sądu, oznaczony znakiem: „Kd. 110-17/2011”.

II. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku dysponuje jednym wolnym etatem na stanowisko kierownika finansowego sądu.

III. Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu z dnia 28.01.2008 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektora albo kierownika finansowego sądu (Dz. U. nr 20, poz. 121).

IV. Kandydat na stanowisko kierownika finansowego sądu musi spełniać wymagania określone w art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo  o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).
 
Zgodnie z art. 32a § 1 powołanej ustawy na stanowisku kierownika finansowego może być zatrudniony ten, kto:

 1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie
 2. posiada co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym
 3. posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
 4. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 5. nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej z powodu jej nadużywania lub rażącego zaniedbania swoich obowiązków względem dziecka.
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551),
 7. posiada nieposzlakowaną opinię,
 8. wyróżnia się wiedzą teoretyczną  i doświadczeniem w dziedzinie finansów publicznych,  prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
 9. nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenie publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 
V.  Kandydat na stanowisko kierownika finansowego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu z podaniem oznaczenia konkursu oraz wymagane dokumenty składa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10  lutego 2011 r. bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Oddział Kadr ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik albo nadaje drogą pocztową. W przypadku nadania zgłoszenia drogą pocztową, za datę jego złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

VI. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. oceny spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji kandydatów na podstawie ich prezentacji własnej i koncepcji działania na przedmiotowym stanowisku,
 2. oceny wiedzy, predyspozycji i umiejętności kandydatów na podstawie ministerialnych testów i zestawów pytań,
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

VII. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku kierownika finansowego (adresowany do Prezesa Sądu Rejonowego wraz z podaniem sygnatury konkursu);
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej z wykazaniem co najmniej 5 letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym
 3. list motywacyjny
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce; a także studiów podyplomowych i kursów, jeżeli takie ukończono
 5. aktualny odpis Krajowego Rejestru Karnego
 6. oświadczenia iż:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych  i korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie  jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenie publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej z powodu jej nadużywania lub rażącego zaniedbania swoich obowiązków względem dziecka,
  • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 8. wyraźną kserokopię dowodu osobistego
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

   
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępne są w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w  Świdniku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Do zgłoszenia kandydat możne dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

VIII.  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana w terminie nie wcześniej niż do dnia 18 lutego 2011 r. i nie później niż do dnia 25 lutego 2011 r. - na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Sądu Rejonowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

IX. Kandydaci wskazani na liście zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu na piśmie, za potwierdzeniem odbioru - co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem konkursu.

X. Kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydata stanowią kompetencje:
       - zawodowe
       - kierownicze
       - społeczne
       - intelektualne
       - osobowościowe

Zakres kryteriów oceny, o których mowa powyżej określa załącznik Nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektora albo kierownika finansowego sądu.
 
Jednocześnie zastrzega się że:

 1. Przed powołaniem na stanowisko Minister Sprawiedliwości zasięga informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego oraz z właściwej miejscowo Komendy Wojewódzkiej Policji (art. 32 § 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych),
 2. wygranie konkursu nie gwarantuje powołania na stanowisko (art. 32 § 7 ww. ustawy),
 3. informacje o kandydatach stanowią informację publiczną, a lista kandydatów będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Sądu www.lublin-wschod.sr.gov.pl (art. 32a § 4 ww. ustawy i § 4 Rozporządzenia z dnia 28.01.2008 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektora albo kierownika finansowego sądu).

Metadane

Data wytworzenia : 17.01.2011
Data publikacji : 17.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Warda
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gburczyk

Opcje strony

do góry