Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

http://lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/archiwum-1/9197,OGLOSZENIE-O-KONKURSIE-NA-STANOWISKO-ASYSTENTA-SEDZIEGO.html
2021-08-03, 21:29

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
W SĄDZIE REJONOWYM LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

 

                Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego oznaczony znakiem: Kd. 110 – 43/2011.

            Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku dysponuje 1 etatem na stanowisku asystenta sędziego.

            Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 11 kwietnia 2011 r. w gmachu Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik , na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037).

            Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi spełniać wymagania określone
w art.155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2010 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

            Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
   i obywatelskich;

2. jest nieskazitelnego charakteru;

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane   w Polsce;

4. ukończył 24 lata;

5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa
   i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.

 

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu oraz wymagane dokumenty składa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2011 r. w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik albo nadaje drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania zgłoszenia drogą pocztową, za datę jego złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

            Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;

4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.),
tj. oświadczenie,
że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

7. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu  dowodów osobistych;

8. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu (dyplomu bądź zaświadczenia) potwierdzającego spełnienie warunku określonego w art. 155 § 2 pkt 5 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych;

9. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Wzory oświadczeń i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępne są w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Lublinie oraz na stronie internetowej Sądu.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie – w terminie nie później niż do dnia 18 marca 2011 r. – na tablicy ogłoszeń w budynku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oraz na stronie internetowej Sądu.

 

 

Prezes Sądu Rejonowego Lublin - Wschód

                                                                                                                    w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                         A r t u r    Ż u k

Metadane

Data wytworzenia : 08.02.2011
Data publikacji : 08.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Warda
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gburczyk

Opcje strony